cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Kapitał Ludzki

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota

W okresie 2008 - 2014 OPS Dzielnicy Ochota realizował projekt  systemowy pn. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych  zawodowo osób z Dzielnicy Ochota, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Rozpoczęcie działań projektowych poprzedziła diagnoza społeczna przeprowadzone na podstawie badań klientów Ośrodka oraz bezpośrednich rozmów z nimi.  Otrzymane wyniki pokazały, że skala problemów społecznych, z jakimi borykają się te rodziny  - nie maleje. Największymi problemami w życiu zawodowym, społecznym, rodzinnym były:

 • niezaradność życiowa członka lub członków rodziny
 • pogłębiające się zubożenie rodzin
 • patologia (w tym uzależnienia, przestępczość itp.)
 • bezrobocie (lub niska aktywność zawodowa)

Ich źródłem były takie negatywne zjawiska, jak:  niskie kwalifikacje, niska samoocena, brak wiary w możliwość zmiany swojej sytuacji społeczno-ekonomicznej, co sprawiało, że osoby te powrót na rynek pracy traktowały jako barierę nie do pokonania. Konsekwencje tego zjawiska przekładały się również na problemy z wychowaniem dzieci w tych rodzinach. Szczególnie dotknęło to dzieci i młodzież  z rodzin niepełnych, wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powiększyła się również liczba rodzin borykających się jednocześnie z wieloma trudnościami (tzw. rodziny wieloproblemowe). 

Uwzględnienie tych faktów pozwoliło na określenie celu głównego projektu - była nim ogólna aktywizacja społeczna i zawodowa osób w wieku aktywności zawodowej, nie mających zatrudnienia i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,  mieszkańców dzielnicy Ochota, których ponadto dotyczyły takie problemy jak bezradność opiekuńczo-wychowawcza, społeczna marginalizacja i in.  Beneficjenci programu objęci byli wielopłaszczyznowymi działaniami grupowymi i indywidualnymi ukierunkowanymi na:

 • wzrost zainteresowania konicznością zmiany swojej postawy życiowe
 • nabycie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania swoich problemów
 • zatrzymanie procesu degradacji osobistej i społecznej
 • podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych jako pierwszy krok do powrotu na rynek pracy

Towarzyszyła temu praca socjalna wzbogacona szeroką ofertą pomocy specjalistycznej (asystent rodziny, asystent osoby niepełnosprawnej, psycholog, doradca zawodowy), warsztatami umiejętności społecznych oraz ofertą szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodu. W kolejnych latach projektu zadania te były realizowane w różnym natężeniu. Udział w projekcie był dla wielu uczestników przede wszystkim szansą na zmianę postawy życiowej, większą aktywizację zawodową i społeczną oraz powrotu na rynek pracy z większymi kwalifikacjami, a co za tym idzie - większymi szansami na zdobycie zatrudnienia.

Ważną rolę w projekcie - poza aspektem aktywizacji zawodowej - odgrywały elementy integracyjne związane z poprawą funkcjonowania uczestników i ich rodzin w społeczeństwie. Służyły temu nie tylko spotkania z psychologiem (w formie konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych) czy praca asystenta rodziny,  ale także wspólne spędzanie czasu wolnego, wyjazdy i wycieczki integracyjne, wyjście do kina czy teatru. W zajęciach tych uczestniczyli także członkowie rodzin beneficjentów (najczęściej dzieci), dzięki temu możliwe było pokazanie jak aktywnie i rodzinnie spędzać czas, jak organizować inne, alternatywne wobec dotychczasowych, formy rekreacji i rozrywki

W projekcie (w kolejnych edycjach) uczestniczyły ogółem 143 osoby - nieaktywni zawodowo i bezrobotni (w tym również długotrwale) mieszkańcy dzielnicy Ochota (ponad 75% stanowiły kobiety). Tylko nieliczni uczestnicy projektu mogli wykazać się zatrudnieniem: wykonywali oni prace dorywcze, zlecone lub niepełnoetatowe, głównie w mikroprzedsiębiorstwach. W projekcie uczestniczyły także osoby niepełnosprawne - łącznie 36.

Uczestnicy projektu w latach 2008 – 2014

Lp.

Uczestnicy projektu

Liczba uczestników

Razem

Kobiety

Mężczyźni

1

Uczestnictwo w projekcie

143

108

35

2

Grupy wiekowe

 

osoby młode (15 – 24 l.)

23

19

4

osoby w wieku (25 – 54 l.)

106

81

25

osoby w wieku starszym (55 – 64 l.)

14

8

6

3

Wykształcenie

 

podstawowe, gimnazjalne i niższe

72

58

14

ponadgimnazjalne

35

13

48

pomaturalne

17

12

5

wyższe

6

3

3

5

Status na rynku pracy

 

bezrobotni

48

36

12

 

w tym osoby długotrwale bezrobotne

14

11

3

 

nieaktywni zawodowo

90

68

22

 

w tym osoby uczące się

3

3

0

 

zatrudnieni

5

4

1

6

Osoby niepełnosprawne

36

20

16

 

Większość uczestników (74%) stanowiły osoby w wieku aktywności produkcyjnej, tj. 25 - 54 lata, mające jednak znaczne problemy w znalezieniu pracy, wykazaniu się doświadczeniem zawodowym, aktywnością w poszukiwaniu zatrudnienia. Pozostałe grupy wiekowe, tj. osoby młode w wieku 15 - 24 lata i osoby starsze  – 55 - 64 lata, zagrożone bezrobociem lub innymi rodzajami wykluczenia społecznego stanowiły  odpowiednio 16 i 10% uczestników. Nieco ponad połowa uczestników (72 osoby - 50,3%) mogła się wykazać się wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niższym (szczegółowe dane podaje tabela).

W okresie realizacji projektu, tj. w latach 2008 - 2014, unijne wsparcie finansowe wyniosło łącznie prawie 1,5 mln zł, a ponad 180 tys. zł pochodziło ze środków własnych OPS.

Realizacja  projektu pozwoliła w dłuższej perspektywie na osiągnięcie kilku istotnych celów, m.in.:

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i poprawa sytuacji uczestników projektu na rynku pracy: 125 osób skorzystało ze wsparcia w postaci doradztwa zawodowego (obejmującego m.in. uświadomienie swoich możliwości, predyspozycji i umiejętności zawodowych),  warsztatów poszukiwania pracy, szkoleń i kursów zawodowych oraz podwyższających kwalifikacje zawodowe i szansę na znalezienie pracy.
 • Poprawa funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, wzbudzenie większej aktywności oraz gotowości do podejmowania wyzwań związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w społeczności, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinnych i problemów wychowawczych (127 osób uczestniczyło w warsztatach umiejętności społecznych, w tym - wychowawczych.
 • Rozwój umiejętności pokonywania innych problemów, z jakimi spotyka się rodzina, wdrożenie do samodzielnego prowadzenia swoich spraw, pokonywania trudności (110 rodzin uczestników objętych było wsparciem asystenta rodziny; ponadto wszyscy uczestnicy - 143 osoby  - objęte były kontraktami socjalnymi.
 • Usamodzielnienie i zaprzestanie korzystania z pomocy świadczonej przez Ośrodek  - jako najważniejszy efekt działań projektowych - prawie połowa uczestników projektu, tj. 70 osób, przestało korzystać z pomocy OPS.
2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA