cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Seniorzy

Wsparcie dla osób starszych

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udziela osobom starszym wsparcia w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (zob. Pomagamy). Szczególnie istotna jest jednak pomoc usługowa, na którą składają się usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania.

Usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym realizuje również dzienny dom pomocy. Jest to placówka wsparcia dziennego, w którym osoby starsze wspólnie spędzają czas, mają zapewnione wyżywienie, rozwijają zainteresowania, organizują koncerty, prelekcje, integrują się ze społecznością lokalną, również międzypokoleniowo. W naszej dzielnicy od ponad 30 lat działa Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą”.  

Ważnym elementem wsparcia  środowiska osób w wieku podeszłym jest realizacja  programów własnych Ośrodka, mających na celu pomoc osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym (m.in. Odwiedziny i Dmuchawiec -  zob. Projekty)

Ponadto funkcjonuje kilkanaście domów pomocy społecznej  (DPS) dla osób starszych wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W województwie mazowieckim działa również kilkadziesiąt prywatnych domów pomocy społecznej. W placówkach tego typu osoby starsze, a także niepełnosprawne mogą również skorzystać z czasowego pobytu. Rejestr placówek, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, można znaleźć pod adresem: https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/rejestry-i-wykazy/9481,Rejestry.html

 

Aktywnym osobom starszym polecamy kluby i koła seniora, które organizują m.in. imprezy kulturalne, edukacyjne, spotkania świąteczne, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, włączają się w organizację imprez lokalnych itp. 

Wspieraniu rozwoju osobistego i aktywności osób starszych służą również Uniwersytety Trzeciego Wieku. W naszej dzielnicy działa Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Omega”; (http://utwomega.pl/).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Celem usług opiekuńczych jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę  umożliwiającą jej pozostanie w środowisku. Przysługują osobom samotnym, a także osobie, której rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania; w decyzji administracyjnej określa się ich zakres, wymiar godzin pracy opiekuna i wysokość odpłatności.

Wymiar i zakres usług OPS Dzielnicy Ochota ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

 

Wysokość odpłatności za korzystanie z usług zależy od dochodu; jej wysokość określa uchwała Rady Miasta St. Warszawy. W szczególnie uzasadnionym przypadku, dyrektor OPS może - na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego - w całości lub  w części zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Kolejnym zadaniem, realizowanym przez OPS Dzielnicy Ochota  jest organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Są one dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia; mają na celu m.in.: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,  funkcjonowania  w społeczeństwie, motywowanie do leczenia i aktywności.

Dzienne domy pomocy

Dzienne domy pomocy zapewniają wsparcie osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Są to miejsca dziennej opieki, w którym osoby starsze m.in. wspólnie spędzają czas, mają zapewnione wyżywienie, rozwijają zainteresowania, biorą udział w życiu kulturalnym Warszawy.

Głównym zadaniem tych placówek jest - jak najdłuższe - utrzymanie w sprawności fizycznej i aktywności społecznej osób starszych w ich środowisku zamieszkania. Dzienne domy pomocy świadczą usługi opiekuńcze dla społeczności lokalnej, w szczególności dla osób oczekujących na miejsce w stacjonarnych domach pomocy społecznej. Ośrodki te, oprócz różnorodnych zajęć zapewniają minimum jeden posiłek dziennie.

Domy dziennego pobytu istnieją w każdej dzielnicy Warszawy, funkcjonują na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej (http://senioralna.um.warszawa.pl/domy-dziennego-pobytu).

Dom Dziennego Pobytu ''Z Ochotą''

Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą” utworzono w celu zapewnienia osobom starszym i niepełnosprawnym warunków do godnej i aktywnej starości. Mieści się przy ul. Grójeckiej 109 w Warszawie. Lokal  usytuowany na parterze, jest dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności. Udział  w zajęciach organizowanych w DDP jest odpłatny (wysokość   określa uchwała Rady  m. st. Warszawy – jest uzalezniona od dochodu). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00. Placówka dysponuje 20 miejscami.

DDP „Z Ochotą” oferuje seniorom  m.in.:

 • Zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe:
  • warsztaty rozwijające twórcze myślenie i pamięć
  • terapia zajęciowa
  • muzykoterapia i wspólne śpiewanie piosenek
  • biblioterapia
  • udział w lokalnych i miejskich imprezach integracyjnych
  • programy artystyczne amatorskich grup seniorów
  • uroczyste obchodzenie świąt i jubileuszy: Dzień Babci i Dziadka, Dni Seniora, Mikołajki, spotkania świąteczne, imieniny pensjonariuszy i in.
 • Zajęcia usprawniające ruchowo:
  • gimnastyka profilaktyczna
  • spacery
 • Korzystanie z poradnictwa pracowników socjalnych i wsparcia psychologa
 • Spotkania kulturalne - organizowanie wyjść na występy zespołów artystycznych itp.
 • Integracja  - tym - międzypokoleniowa - współpraca z innymi placówkami
 • Możliwość skorzystania z urządzeń gospodarstwa domowego:
 • Wyżywienie:
  • Ciepły posiłek: obiad
  • warsztaty kulinarne

Dom Dziennego Pobytu „ Z Ochotą” współpracuje m.in. z: klubami seniora i domami dziennego pobytu dla osób starszych w Warszawie, Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Koalicją na Rzecz Ochoty, Stowarzyszeniem Mali bracia Ubogich, Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”.

DDP „Z Ochotą” co roku uczestniczy w różnych projektach i badaniach, jak również w imprezach lokalnych np. Pikniku Integracyjnym na Szczęśliwicach czy Europejskim Dniu Sąsiada, jak również bierze czynny udział w Jarmarku Kreatywności, organizowanym przez Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Ogrodzie Saskim. Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą” współorganizuje także  Ochockie Dni Seniora oraz Warszawskie Dni Seniora.

Szczegółowe zadania domu dziennego pobytu i sposób realizacji tychże zadań, określa Regulamin. 

Usługi opiekuńcze w DDP”Z Ochotą” przyznawane są decyzją administracyjną, po uprzednim wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.

Kontakt:

ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa
Kierownik: Marta Pestka
tel. 22 659 72 91, e-mail:
ddp@opsochota.waw.pl

 

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA