cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Pomagamy

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje w przypadku jednoczesnego występowania co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

 • ubóstwa 
 • sieroctwa 
 • bezdomności 
 • bezrobocia 
 • niepełnosprawności 
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby 
 • przemocy w rodzinie, w tym potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, udzielane w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
 • alkoholizmu lub narkomanii 
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej 

Podstawą przyznania świadczeń pieniężnych jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi obecnie dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - 528 zł.

Dochód stanowi sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie pomocy lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszonych o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
 • alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego 
 • zasiłku celowego
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty 
 • wartości świadczeń w naturze 
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
 • dochodów z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie o Karcie Polaka, przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej, osoba zainteresowana lub występujący w jej imieniu przedstawiciel ustawowy, składa w OPS wniosek o udzielenie pomocy - osobiście, pisemnie lub telefonicznie.

W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. W sprawach wymagających pilnej interwencji (w których występuje zagrożenie życia lub zdrowia) wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od daty przyjęcia wniosku. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu ze strony osoby zainteresowanej oznacza rezygnację z pomocy.

Osoba występująca się o pomoc powinna przedstawić nast. dokumenty:

 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny dokument) 
 • dokumenty poświadczające osiągane dochody, np.: 
  • zaświadczenie o wysokości zarobków netto
  • odcinek emerytury lub renty
  • inne dokumenty
 • dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności   lub
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy  lub
  • orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów  
 • inne w zależności od sytuacji osoby (rodziny), np.:
  • zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie lub
  • zaświadczenie - decyzja z Urzędu Pracy o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.

Uwaga: Osoby i rodziny korzystające z pomocy Ośrodka zobowiązane są do współpracy z OPS w rozwiązywaniu problemów będących przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej. Brak tego współdziałania może być podstawą do ograniczenia lub odmowy przyznania pomocy albo zaoferowania wsparcia w innej formie. Osoby i rodziny korzystające z pomocy Ośrodka są także zobowiązane do informowania o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.

Formy pomocy

Świadczeniami z pomocy społecznej są świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Świadczenia pieniężne to:

 • zasiłek stały 
 • zasiłek okresowy 
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy,  jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy może być przyznany:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę
 • niepełnosprawność
 • bezrobocie
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy oraz jego wysokość, ustala OPS na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej np.

 • na zakup: 
  • żywności 
  • leków i pokrycia kosztów leczenia 
  • opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego 
  • środków czystości 
 • opłacenie: 
  • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu 
  • opłat czynszowych 
  • opłat za energię  
  • opłat za gaz 
  • kosztów pogrzebu
  • pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne

Zasiłek celowy może również otrzymać osoba (rodzina), która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, a także osoby, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia niepieniężne to m.in.:

 • praca socjalna (mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi)
 • bilet kredytowany 
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne 
 • składki na ubezpieczenie społeczne 
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 • sprawienie pogrzebu 
 • poradnictwo specjalistyczne 
 • interwencja kryzysowa
 • schronienie
 • posiłek 
 • niezbędne ubranie
 • mieszkanie chronione
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

oraz

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (w ośrodkach wsparcia, w rodzinnych domach pomocy)
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (w ośrodkach wsparcia).

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym. Przysługują osobom samotnym, a także osobie, której rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Przyznaje się je na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekuna i wysokość odpłatności.

Wymiar i zakres usług ustala się indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Wysokość odpłatności za korzystanie z usług zależy od sytuacji socjalno-bytowej, dochodu oraz wykorzystania własnych możliwości, uprawnień i zasobów. W szczególnie uzasadnionym przypadku, dyrektor OPS może - na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego - zwolnić w całości lub  w części z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Mieszkańcy dzielnicy Ochota mogą również korzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych, obejmujących rehabilitację w warunkach domowych.

Specjalistyczne usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia poszczególnych osób i mają na celu m.in.: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, kształtowanie umiejętności niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania, motywowanie do leczenia i aktywności.

 

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA