Z@opiekowani

obrazek

Osrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota współpracuje z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w ramach projektu pn.

Z@OPIEKOWANI -
kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.


Wartość całkowita projektu: 977 000,00 PLN
Wkład własny: 68 390,00 PLN
Wartość dofinansowania: 908 610,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 15.05.2017 - 14.05.2019
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Partner w projekcie:
Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON


Cel główny projektu:

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 40 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych  w wieku powyżej 60 lat, które są mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Główne działania w projekcie:

  • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie kompleksowej indywidualnej ścieżki wsparcia,
  • usługi opiekuńcze,
  • teleopieka.

 

 


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi