Wolontariat w mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej

Jak pokazują badania w ostatnich latach wzrosła liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. w 2009 w woj. mazowieckim ponad 245 tys. osób było objętych pomocą społeczną, a ponad 227 tys. pozostawało bez pracy. W praktyce pomoc osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem koncentruje się głównie na zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Świadczenia pieniężne udzielane przez instytucje pomocy społecznej są niezbędne, ale nie mobilizują do samodzielnego działania osoby z nich korzystające. Prowadzi to do wzrostu postaw roszczeniowych i uzależnienia od otrzymywanej pomocy materialnej.

Tym problemom próbuje sprostać wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej, który profesjonalnie zorganizowany stanowi uzupełnienie pracy socjalnej, pozwala aktywizować zarówno osoby korzystające z pomocy jak i społeczność lokalną, a wielu osobom umożliwia zaspokojenie swoich potrzeb. Wolontariusze opiekujący się klientami OPS przeciwdziałają ich marginalizacji, są dla nich wzorem aktywnej, otwartej na innych postawy. Klienci odpowiednio przygotowani przez pracowników socjalnych mogą też sami angażować się w działania na rzecz innych, co pomaga walczyć z negatywnym zjawiskiem postawy roszczeniowej i przyczynia się do ich aktywizacji społecznej.

Projekt "Wolontariat w mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej", realizowany przez Centrum Wolontariatu w okresie styczeń 2010 - sierpień 2011 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ma na celu przygotowanie pracowników instytucji pomocy społecznej z województwa mazowieckiego do promowania i włączania wolontariatu w działania integrujące osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Jest kontynuacją projektu „Wolontariat w OPS" realizowanego przez Centrum Wolontariatu wraz z partnerami na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego i lubelskiego w latach 2006-2008.

W projekcie uczestniczą koordynatorzy wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej (w tym także OPS Ochota), kadra zarządzająca OPS i pracownicy socjalni, a także partnerzy lokalni (m.in. dyrektorzy i pedagodzy szkolni, przedstawiciele samorządów i NGO) - łącznie 192 osoby. Znaczna ich część ma już duże doświadczenie w pracy z wolontariuszami, inni - dopiero zaczynają; stąd podział na grupy szkoleniowe o odpowiednim poziomie wiedzy.

Uczestnicy projektu poszerzają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

  • wprowadzania wolontariatu jako stałego elementu działań OPS
  • współpracy ze środowiskiem lokalnym
  • tworzenia projektów wolontariackich
  • zarządzania wolontariatem
  • promocji wolontariatu
  • tworzenia kampanii i organizowania wydarzeń promocyjnych
  • sposobów finansowania działalności wolontariatu
  • zagadnień prawnych i organizacyjnych dot. wolontariatu.

Program szkoleń w ramach projektu jest bogaty i zróżnicowany, porusza szereg istotnych zagadnień bardzo potrzebnych koordynatorom wolontariatu. W trakcie spotkań szkoleniowych uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, poznają nowe zagadnienia związane z działalnością wolontariacką, takie jak: zasady współpracy z mediami, wykorzystanie technik multimedialnych czy tworzenie kampanii i organizacja wydarzeń promujących wolontariat (grupa doświadczonych koordynatorów). Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych trenerów i specjalistów z poszczególnych dziedzin.

Na zakończenie cyklu szkoleń przedstawiciele OPS rozpoczynający wdrażanie wolontariatu w swojej placówce opracują dla niej program wolontariacki i będą musieli wykazać się pozyskaniem wolontariuszy. Natomiast doświadczeni koordynatorzy uczestniczący w projekcie zorganizują w swoim środowisku lokalnym wydarzenie promujące wolontariat..

Dzięki uczestnictwu w projekcie koordynatorzy wolontariatu w OPS będą mogli sprawniej i lepiej współpracować z lokalnymi partnerami (m.in. mediami), a także wolontariuszami, których społeczne zaangażowanie jest nieocenionym wsparciem pracy socjalnej OPS.

Dodatkowym wsparciem dla uczestników są odpowiednie materiały szkoleniowe i promocyjne: ulotki, kalendarze książkowe, plakaty oraz dedykowana projektowi strona internetowa.

W czerwcu 2011 r. planowane jest seminarium t podsumowujące przeprowadzone działania i prezentujące rezultaty projektu.

Więcej informacji o projekcie: www.wolontariat.ops.pl.

 

Wolontariat


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi