Wolontariat w mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej

Projekt "Wolontariat w mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej", realizowany przez Centrum Wolontariatu w okresie styczeń 2010 - sierpień 2011 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, miał na celu przygotowanie pracowników instytucji pomocy społecznej z województwa mazowieckiego do promowania i włączania wolontariatu w działania integrujące osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Był kontynuacją projektu „Wolontariat w OPS" realizowanego przez Centrum Wolontariatu wraz z partnerami na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego i lubelskiego w latach 2006-2008.

W projekcie uczestniczyli koordynatorzy wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej (w tym także OPS Ochota), kadra zarządzająca OPS i pracownicy socjalni, a także partnerzy lokalni (m.in. dyrektorzy i pedagodzy szkolni, przedstawiciele samorządów i NGO) - łącznie 192 osoby.

Uczestnicy projektu poszerzali wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

  • wprowadzania wolontariatu jako stałego elementu działań OPS
  • współpracy ze środowiskiem lokalnym
  • tworzenia projektów wolontariackich
  • zarządzania wolontariatem
  • promocji wolontariatu
  • tworzenia kampanii i organizowania wydarzeń promocyjnych
  • sposobów finansowania działalności wolontariatu
  • zagadnień prawnych i organizacyjnych dot. wolontariatu.

Program szkoleń był bogaty i zróżnicowany, poruszał szereg istotnych zagadnień bardzo potrzebnych koordynatorom wolontariatu. W trakcie spotkań szkoleniowych uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, poznawali nowe zagadnienia związane z działalnością wolontariacką, takie jak: zasady współpracy z mediami, wykorzystanie technik multimedialnych czy tworzenie kampanii i organizacja wydarzeń promujących wolontariat. Zajęcia prowadzili  wysoko wykwalifikowani trenerzy i specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Na zakończenie cyklu szkoleń pracownicy OPS rozpoczynający wdrażanie wolontariatu w swoich placówce opracowali dla nich program działań wolontariackich. Natomiast doświadczeni koordynatorzy uczestniczący w projekcie zorganizowali w swoim środowisku lokalnym wydarzenie promujące wolontariat.

Dzięki uczestnictwu w projekcie koordynatorzy wolontariatu w OPS mogli sprawniej i lepiej zorganizować współpracę z lokalnymi partnerami (m.in. mediami), a także wolontariuszami, których społeczne zaangażowanie jest nieocenionym wsparciem pracy socjalnej OPS. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i promocyjne: ulotki, kalendarze książkowe, plakaty.

 

Wolontariat


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi