Uczestniczymy w projektach

Zaopiekowani

obrazek

Osrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota współpracuje z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w ramach projektu pn.

Z@OPIEKOWANI -
kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.


Wartość całkowita projektu: 977 000,00 PLN
Wkład własny: 68 390,00 PLN
Wartość dofinansowania: 908 610,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 15.05.2017 - 14.05.2019
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Partner w projekcie:
Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON


Cel główny projektu:

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 40 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych  w wieku powyżej 60 lat, które są mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Główne działania w projekcie:

 • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie kompleksowej indywidualnej ścieżki wsparcia,
 • usługi opiekuńcze,
 • teleopieka.

 

 

Dobra Kadra

„Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną" - projekt realizowany był przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wartość całkowita  projektu wynosi ponad 700 tys. euro (2 610 506 zł, w tym wkład m.st. Warszawy - 391 575 tys. ).

Celem strategicznym projektu było polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego i podniesienie efektywności działań pracowników samorządowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych osób realizujących miejską politykę społeczną. Dzięki temu pracownicy 14 stołecznych ośrodków pomocy społecznej (w tym OPS Dzielnicy Ochota) oraz Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy mogli podnnieść swoje kwalifikacje i poszerzać wiedzę z zakresu polityki społecznej.

Projekt trwał od lipca 2009 do kwietnia 2011 r. i obejmujmował m.in.:

 • szkolenia językowe, komputerowe i specjalistyczne (m.in. dotyczące prawa rodzinno-opiekuńczego, praw dziecka, pracy z seniorami, organizowania grup wsparcia, pracy z rodziną w kryzysie, komunikacji z dziećmi, mediacji rodzinnej i społecznej i in. (47 programów, 156 grupy szkoleniowe, łącznie ponad 650 uczestników)
 • seminaria i warsztaty m.in. prezentujące norweski model polityki społecznej.


 

Wolontariat w mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej

Projekt "Wolontariat w mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej", realizowany przez Centrum Wolontariatu w okresie styczeń 2010 - sierpień 2011 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, miał na celu przygotowanie pracowników instytucji pomocy społecznej z województwa mazowieckiego do promowania i włączania wolontariatu w działania integrujące osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Był kontynuacją projektu „Wolontariat w OPS" realizowanego przez Centrum Wolontariatu wraz z partnerami na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego i lubelskiego w latach 2006-2008.

W projekcie uczestniczyli koordynatorzy wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej (w tym także OPS Ochota), kadra zarządzająca OPS i pracownicy socjalni, a także partnerzy lokalni (m.in. dyrektorzy i pedagodzy szkolni, przedstawiciele samorządów i NGO) - łącznie 192 osoby.

Uczestnicy projektu poszerzali wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

 • wprowadzania wolontariatu jako stałego elementu działań OPS
 • współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • tworzenia projektów wolontariackich
 • zarządzania wolontariatem
 • promocji wolontariatu
 • tworzenia kampanii i organizowania wydarzeń promocyjnych
 • sposobów finansowania działalności wolontariatu
 • zagadnień prawnych i organizacyjnych dot. wolontariatu.

Program szkoleń był bogaty i zróżnicowany, poruszał szereg istotnych zagadnień bardzo potrzebnych koordynatorom wolontariatu. W trakcie spotkań szkoleniowych uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, poznawali nowe zagadnienia związane z działalnością wolontariacką, takie jak: zasady współpracy z mediami, wykorzystanie technik multimedialnych czy tworzenie kampanii i organizacja wydarzeń promujących wolontariat. Zajęcia prowadzili  wysoko wykwalifikowani trenerzy i specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Na zakończenie cyklu szkoleń pracownicy OPS rozpoczynający wdrażanie wolontariatu w swoich placówce opracowali dla nich program działań wolontariackich. Natomiast doświadczeni koordynatorzy uczestniczący w projekcie zorganizowali w swoim środowisku lokalnym wydarzenie promujące wolontariat.

Dzięki uczestnictwu w projekcie koordynatorzy wolontariatu w OPS mogli sprawniej i lepiej zorganizować współpracę z lokalnymi partnerami (m.in. mediami), a także wolontariuszami, których społeczne zaangażowanie jest nieocenionym wsparciem pracy socjalnej OPS. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i promocyjne: ulotki, kalendarze książkowe, plakaty.

 

Wolontariat


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi