Uczestniczymy w projektach

Z@opiekowani

obrazek

Osrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota współpracuje z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w ramach projektu pn.

Z@OPIEKOWANI -
kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.


Wartość całkowita projektu: 977 000,00 PLN
Wkład własny: 68 390,00 PLN
Wartość dofinansowania: 908 610,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 15.05.2017 - 14.05.2019
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Partner w projekcie:
Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON


Cel główny projektu:

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 40 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych  w wieku powyżej 60 lat, które są mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Główne działania w projekcie:

 • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie kompleksowej indywidualnej ścieżki wsparcia,
 • usługi opiekuńcze,
 • teleopieka.

 

 

Samodzielny w domu - Samodzielny w środowisku

Projekt pn. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

 

obrazek

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 1 399 920 zł

Wkład własny: 98 000 zł

Wartość dofinansowania: 1 301 920 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 31.12.2019

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie: 

 • Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"
 • Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"
 • Dom Pomocy Społecznej "Leśny"
 • Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

Projekt realizowany jest we współpracy z 5 ośrodkami pomocy społecznej:

 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
 3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 4. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 5. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,

Opis projektu

Cel główny projektu: Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 50 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.

Grupa docelowa: 
Projekt skierowany jest do 50 osób, które są mieszkańcami Warszawy, są osobami niesamodzielnymi i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Główne działania w projekcie:

 • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie ścieżki reintegracji,
 • usługi opiekuńcze dla 35 Uczestników Projektu,
 • usługi świadczone w 5 mieszkaniach wspomaganych dla 15 Uczestników Projektu.

Rekrutacja Uczestników Projektu: w miarę dostępności miejsc

 

http://senioralna.um.warszawa.pl/SAMODZIELNY

 

 

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS Dzielnicy Ochota

obrazek

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st Warszawy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie  2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w okresie od czerwca 2018 r. do maja 2019 r., polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych, w efekcie czego nastąpi wzrost jakości i efektywności obsługi klientów OPS Ochota.

W strukturze OPS zostaną wyodrębnione: Zespół  ds. pierwszego kontaktu, Zespół ds. pracy socjalnej, Dział ds. usług oraz Dział ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną.

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku.

Uczestnikami Projektu będą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy  

Planowane efekty: Ośrodek wdroży zmiany organizacyjne mające na celu oddzielenie pracy socjalnej i usług od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną, co wpłynie na poprawę jakości udzielanych świadczeń.

Łączna wartość projektu: 421 363,72 zł, w tym:

 1. dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 355 125,34 zł (84,28%)
 2. dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 66 238,38 zł

 

 

 

 

 


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi