Struktura

Dział Pomocy Środowiskowej

Kierownik: Alicja Moczulak  (przyjmuje interesantów bez zapisów w czwartki, w godz. 12.30 - 14.00)

Dział Pomocy Środowiskowej zajmuje się pracą socjalną, która ma pomóc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do zmiany sytuacji życiowej. Pracownicy działu przeprowadzają wywiady środowiskowe w celu postawienia diagnozy i określenia planu pracy z potrzebującą osobą lub rodziną, niezbędnego do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Do zadań Działu należy w szczególności:

 • udzielanie informacji o przysługujących prawach i formach pomocy 
 • wnioskowanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych 
 • pomoc rzeczowa
 • praca socjalna
 • potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
 • uruchamianie procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku występowania przemocy w rodzinie 
 • kompletowanie dokumentów do domów pomocy społecznej 
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb innych instytucji pomocy społecznej 
 • współdziałanie z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi. 

W celu sprawnej realizacji zadań obszar Ochoty podzielono na tzw. rejony opiekuńcze, które przydzielono poszczególnym pracownikom socjalnym.

Dział Pomocy Specjalistycznej

Kierownik: Agnieszka Stępska (przyjmuje interesantów bez zapisów we wtorki, w godz. 12.30 - 14.00).

W Dziale Pomocy Specjalistycznej funkcjonują:

Zespół ds. Rodzin -

 • udziela pomocy rodzinom w zakresie poradnictwa i wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych
 •  zawiera kontrakty socjalnych z osobami biorącymi udział w projekcie aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo 
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób i rodzin: kuratorami zawodowymi i społecznymi Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Warszawie, kuratorami Wydziału Karnego, pedagogami szkolnymi, dyrektorami i wychowawcami przedszkoli. 

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych - organizuje usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych i starszych mieszkańców Ochoty, m.in. zapewniając:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, tj.: utrzymanie w czystości pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, sprzętów gospodarstwa domowego; dbanie o higienę żywności; pranie bielizny osobistej i pościelowej, lekkiej odzieży; zakup podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego - pomoc w sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów; przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diet (w tym co najmniej jednego gorącego dziennie); dostarczanie 1 gorącego posiłku z placówki gastronomicznej wskazanej przez OPS; załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków, rzetelne i terminowe rozlicznie się z wydatkowanych środków; pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi 
 • opiekę higieniczno-sanitarną 
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza 
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem: pomoc w dotarciu do i z palcówek medycznych, rehabilitacyjnych, realizacja recept, zgłaszanie wizyt lekarskich i badań laboratoryjnych; spacery, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem itp. 

Zakres usług realizowanych u podopiecznego ustalany jest przez pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego, w zależności od stanu zdrowia i potrzeb osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze są odpłatne; od 1 stycznia 2017 cena z 1 godz. usłu wynosi 19,35 zł.

Odpłatność ponoszona przez podopiecznego jest zróżnicowana i uzależniona od dochodu (zgodnie z  Uchwałą Nr XXXVII/843/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 16.09.2004 r.).

Zespół udziela informacji o prawach przysługujących osobom niepełnosprawnym i formach pomocy, współpracuje z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

W Dziale Pomocy Specjalistycznej pracują również:

specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zajmują się m.in. pomocą materialną, prawną, psychologiczną oraz pracą socjalną mającą na celu:

 • zatrzymanie przemocy w rodzinie 
 • łagodzenie skutków trwania w sytuacji przemocy 
 • uświadamiania przyczyn trudnej sytuacji oraz możliwości jej zmiany. 

        Ponadto:

 • udzielają informacji o przepisach prawnych na rzecz ochrony przed przemocą w rodzinie 
 •  wskazują placówki oferujące pomoc w rozwiązaniu różnorodnych problemów 
 •  pomagają w załatwianiu spraw urzędowych (w tym udzielanie porad, przygotowanie pism urzędowych itp.) 
 •  prowadzą procedury „Niebieskie Karty".

W strukturze Działu znajdują się również:

Ośrodki wsparcia

W strukturach OPS Dzielnicy Ochota funkcjonują także ośrodki wsparcia:


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi