Wolontariat w OPS Dzielnicy Ochota

Wolontariat to świadoma, dobrowolna działalność, podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno-przyjacielskie. Słowo to pochodzi z łaciny (volontarius) i znaczy: dobrowolny, ochotniczy. Wolontariuszem - ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonującym świadczenia na rzecz instytucji czy organizacji - może być w zasadzie każda osoba fizyczna bez szczególnych uprawnień. Osoba pełnoletnia może podjąć się wykonywania świadczeń jako wolontariusz samodzielnie podejmując taką decyzję. W przypadku osób niepełnoletnich do rozpoczęcia działalności wolontariackiej wymagana jest zgoda rodziców (tzw. przedstawiciela ustawowego). Wolontariuszami mogą być także osoby bezrobotne (bez obawy o utratę statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku), niepełnosprawne, cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie. Jedynie w sytuacjach specyficznych, gdy przepisy prawa wymagają posiadania określonych badań czy uprawnień itp., wolontariusz musi takie badania przejść, a stosowne uprawnienia posiadać. Wymóg ten wynika ze szczególnego charakteru niektórych prac w zakresie ochrony zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych itp.

Wolontariat OPS

Warto wiedzieć, że:

  • wolontariusz nie jest pracownikiem instytucji czy organizacji na rzecz której pracuje, a jego świadczenie wykonywane na mocy zawartego porozumienia nie jest wliczane do stażu pracy zawodowej i nie ma też wpływu na stan przyszłych uprawnień pracowniczych
  • wolontariusz wykonuje swe obowiązki na mocy porozumienia zawartego z korzystającym z jego świadczeń „z zachowaniem należytej staranności”. Porozumienie ma formę pisemną, jeżeli świadczenie będzie wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni.

 


Wolontariat OPS

Z nami poczujesz się potrzebny - tak najkrócej można opisać działalność wolontariatu, którą nasz Ośrodek organizuje od roku 2000. Idea wolontariatu, którą wdraża Ośrodek jest angażowanie mieszkańców w różnorodne działania istotne dla społeczności lokalnej. Wolontariuszami opiekuje się koordynator ds. wolontariatu, współpracując z organizacjami i instytucjami, m.in.: ze szkołami, Klubem Osiedlowym „Surma”, Koalicją na rzecz Ochoty, Stowarzyszeniem WISE oraz warszawskim Centrum Wolontariatu.

Nasi wolontariusze:

  • udzielają korepetycji – uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych 
  •  opiekują się osobami starszymi i niepełnosprawnymi – dzięki temu wielu ochockich seniorów może np. uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych 
  • pomagają w organizowaniu udziału OPS w festynach, targach i innych imprezach odbywających się w naszej dzielnicy, np. w Targach Pracy, Rodzinnym Pikniku Integracyjnym na Szczęśliwicach, Dniu Sąsiada i in. Wolontariusze pomagają w obsłudze stoisk, prowadzą zajęcia dla dorosłych uczestników festynów oraz zabawy i konkursy dla dzieci.

Zostań Wolontariuszem!

Pliki do pobrania:

» Porozumienie o wykonywaniu świadczeń - niepełnoletni


» Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich

» Ankieta wolontariusza 

Kontakt:

Telefon 22 822 23 36, Telefon 22 822 11 24  
e-mail r.kowalczyk@opsochota.waw.pl  e-mail wolontariat@opsochota.waw.pl


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi