Rodzina - ważna sprawa

Działania na rzecz spokrewnionych rodzin zastępczych

Rodziny zastępcze sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi, których rodzice zostali okresowo lub na stałe pozbawieni władzy rodzicielskiej lub została ona ograniczona. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem powrotu dziecka do rodziców biologicznych lub uzyskania przez dziecko pełnoletniości.

W proces pracy z rodziną zastępczą powinni być zaangażowani nie tylko opiekunowie zastępczy, ale także pracownicy socjalni, kuratorzy, pedagodzy, lekarze, a wreszcie rodzice biologiczni. Rodzina zastępcza ma być pomocą przede wszystkim dla dzieci, ale także dla ich rodziców biologicznych, gdyż służyć powinna szeroko rozumianej reintegracji. Celem jest podtrzymanie naturalnych więzi, tak aby dzieci mogły powrócić do rodziców biologicznych, a w przyszłości umiały tworzyć trwałe związki. Rodzina zastępcza powinna zapewnić dziecku warunki do wychowania i rozwoju, adekwatne do jego stanu zdrowia oraz poziomu rozwoju.

Bardzo ważnym zadaniem, które zostało powierzone ośrodkom pomocy społecznej jest wydawanie opinii dla potrzeb sądów rodzinnych na temat kandydatów na spokrewnione rodziny zastępcze. Opinia sporządzana jest na podstawie wywiadu środowiskowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota w ramach programu dla spokrewnionych rodzin zastępczych Rodzina – ważna sprawa buduje wsparcie dla rodzin poprzez systematyczne, skoordynowane i profesjonalne działanie na rzecz tej grupy. Program obejmuje m.in.:

  • wsparcie psychologiczno- socjalne i prawne kandydatów na rodziny zastępcze
  • wsparcie psychologiczno-socjalne i prawne spokrewnionych rodzin zastępczych
  • systematyzację działań OPS na rzecz spokrewnionych rodzin zastępczych
  • monitoring działań wspierających opiekę zastępczą.

W każdy trzeci czwartek miesiąca, w godzinach 8.00 – 10.00, w Ośrodku pełni dyżur pracownik socjalny Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, opiekujący się rodzinami zastępczymi z Ochoty. Celem jest ułatwienie kontaktu z rodzinami na terenie dzielnicy, a także systematyczna współpraca pomiędzy Ośrodkiem a WCPR .

W każdy poniedziałek, od godziny 8.00 do 12.00, dyżur pełni pracownik socjalny - koordynator działań OPS Ochota na rzecz spokrewnionych rodzin zastępczych.

W ramach programu członkowie rodzin zastępczych mogą skorzystać z bezpłatnych z konsultacji psychologicznych i prawnych - po indywidualnym zapisaniu się u pracownika socjalnego – koordynatora. Ważnym elementem są także spotkania integracyjne, na które zapraszane są wszystkie rodziny zastępcze.

Kontakt:

Renata Wijatkowska, specjalista pracy socjalnej - koordynator
Telefon 22 822 23 36
e-mail r.wijatkowska@opsochota.waw.pl

Na temat rodzinnej opieki zastępczej zob. także www.wcpr.pl


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi