Projekt z EFS

Projekt z EFS: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS Dzielnicy Ochota obrazek

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st Warszawy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie  2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w okresie od czerwca 2018 r. do maja 2019 r., polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych, w efekcie czego nastąpi wzrost jakości i efektywności obsługi klientów OPS Ochota.

W strukturze OPS zostaną wyodrębnione: Zespół  ds. pierwszego kontaktu, Zespół ds. pracy socjalnej, Dział ds. usług oraz Dział ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną.

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku.

Planowane efekty: Ośrodek wdroży zmiany organizacyjne mające na celu oddzielenie pracy socjalnej i usług od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną, co wpłynie na poprawę jakości udzielanych świadczeń.

Łączna wartość projektu: 421 363,72 zł, w tym:

  1. dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 355 125,34 zł (84,28%)
  2. dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 66 238,38 zł
_____________

Harmonogram wizyty studyjnej

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st Warszawy (OPS Ochota) w lipcu 2018 r. zaplanował Wizytę studyjną dla 8 pracowników, którzy  wchodzą w skład Zespołu ds. wdrażania zmian.

Wizyta ma się odbyć w toruńskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, który jako jeden z pierwszych w Polsce wdrożył i zakończył projekt rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych i usług społecznych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Harmonogram niniejszej wizyty przedstawia się następująco:

Data

Planowane godziny realizowanego wsparcia

Adres realizacji wsparcia

Zakres merytoryczny wsparcia

 

3 lipca 2018 r.

 

10.00 - 15.00

ul. Konstytucji

3 Maja 40,Toruń

Spotkanie z pracownikami i dyrekcją Ośrodka i ogólne przedstawienie procesu rozdzielenia w MOPR

 

4 lipca 2018 r.

 

09.00-14.00

ul. Fałata 39, Toruń

Praktyczne aspekty zmian w oparciu o spotkania z osobami bezpośrednio uczestniczącymi we wprowadzaniu zmian, tj. pracownikami socjalnymi realizującymi na co dzień zadania wg nowych założeń.

Spotkania te umożliwią uzyskanie praktycznych informacji dotyczących  funkcjonowania OPS w nowym podziale  i pozwolą wyjaśnić wątpliwości dotyczące procesu rozdzielenia.


INFORMACJA O POSTĘPACH W REALIZACJI PROJEKTU EFS

  • Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach OPS Dzielnicy Ochota

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota rn.st. Warszawy w wyniku postępowania powadzonego wg zasady konkurencyjności o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro, nr OPS.ZAG.26.4.PP.18.KR - Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. 51. Warszawy zlokalizowanych przy ul. Przemyskiej 11 (parter) i Białobrzeskiej 4a (parter, piwnica) w Warszawie w dniu 23 lipca 2018 r.,  zawarł umowę z wykonawcą:

PPHU BOWEX s.c. Bogumił Wojda, Ewa Wojda , ul. Dmowskiego 18, 05-400 Otwock

Wartość umowy:  27.787,85 zł.

Termin realizacji umowy: 26 lipca 2018 r - 7 września 2018 r.

 

  • Rozdzielenie pracy socjalnej i usług od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną

W związku z zawarciem w dniu 19 lipca 2018 r. umowy z wykonawcą szkolenia z zakresu rozdzielenia pracy socjalnej i usług od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną dla pracowników OPS - firmą COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. przedstawiamy harmonogram ww. szkoleń.

Tytuł szkolenia: 

Rozdzielenie pracy socjalnej i usług od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną dla pracowników OPS

Termin szkolenia:

Grupa I, w dn.  31.07.2018 - 01.08.2018 r. , g. 10.45 - 15.45

Grupa II w dn. 23-24,08.2018 r. g. 10.45 - 15.45

Adres realizacji szkolenia: Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa, sala konferencyjna,  I piętro

 

  • Dostawa sprzętu komputerowego (IT) dla OPS Dzielnicy Ochota

W ramach realizowanego projektu OPS zaplanował zakup sprzętu komputerowego (m.in. 3 komputerów stacjonarnych, 3 monitorów, 3 urządzewń wielofunkcyjnych: drukarka-kopiarka-skaner). W dn. 6 sierpnia 2018 r. OPS opublikował ogłoszenie w tym zakresie w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1129593. Termin składania ofert: do dn. 17 sierpnia 2018 r.

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ - SZKOLENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ

W dniach 20-21 września 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy zostanie przeprowadzone szkolenie pt. Zarządzanie zmianą. Szkolenie to jest realizowane w ramach projektu nr POWR. 02.05.00-00-0171/17 pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Forma wsparcia skierowana jest do 4 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej - kadry kierowniczej instytucji.

 

Harmonogram szkolenia przedstawia się następująco:

 

Data

Planowane godziny realizowanego wsparcia

Adres realizacji wsparcia

Zakres merytoryczny wsparcia

 

20 września 2018 r.

 

8.00.00 - 16.00

ul. Przemyska 11, Warszawa

Zarządzanie zmianą

 

21 września 2018 r.

 

08.00-14.00

ul. Przemyska 11, Warszawa

Zarządzanie zmianą


 


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi