Projekt z EFS

Projekt z EFS: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS Dzielnicy Ochota obrazek

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st Warszawy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie  2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w okresie od czerwca 2018 r. do maja 2019 r., polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych, w efekcie czego nastąpi wzrost jakości i efektywności obsługi klientów OPS Ochota.

W strukturze OPS zostaną wyodrębnione: Zespół  ds. pierwszego kontaktu, Zespół ds. pracy socjalnej, Dział ds. usług oraz Dział ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną.

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku.

Planowane efekty: Ośrodek wdroży zmiany organizacyjne mające na celu oddzielenie pracy socjalnej i usług od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną, co wpłynie na poprawę jakości udzielanych świadczeń.

Łączna wartość projektu: 421 363,72 zł, w tym:

  1. dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 355 125,34 zł (84,28%)
  2. dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 66 238,38 zł
_____________

Harmonogram wizyty studyjnej

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st Warszawy (OPS Ochota) w lipcu 2018 r. zaplanował Wizytę studyjną dla 8 pracowników, którzy  wchodzą w skład Zespołu ds. wdrażania zmian.

Wizyta ma się odbyć w toruńskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, który jako jeden z pierwszych w Polsce wdrożył i zakończył projekt rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych i usług społecznych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Harmonogram niniejszej wizyty przedstawia się następująco:

Data

Planowane godziny realizowanego wsparcia

Adres realizacji wsparcia

Zakres merytoryczny wsparcia

 

3 lipca 2018 r.

 

10.00 - 15.00

ul. Konstytucji

3 Maja 40,Toruń

Spotkanie z pracownikami i dyrekcją Ośrodka i ogólne przedstawienie procesu rozdzielenia w MOPR

 

4 lipca 2018 r.

 

09.00-14.00

ul. Fałata 39, Toruń

Praktyczne aspekty zmian w oparciu o spotkania z osobami bezpośrednio uczestniczącymi we wprowadzaniu zmian, tj. pracownikami socjalnymi realizującymi na co dzień zadania wg nowych założeń.

Spotkania te umożliwią uzyskanie praktycznych informacji dotyczących  funkcjonowania OPS w nowym podziale  i pozwolą wyjaśnić wątpliwości dotyczące procesu rozdzielenia.


 


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi