Projekt EFS

EFS

W roku 2009 i 2010 OPS Dzielnicy Ochota, realizuje projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.: Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota (Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1). Projekt, poprzez aktywizację wybranych osób oraz dostarczenie im narzędzi umożliwiających wyjście z ubóstwa i zależności od pomocy państwa, stanowi integralną częścią polityki społecznej Ośrodka. O wyborze grupy uczestników zadecydowała diagnoza rodziny: z analizy wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych Ośrodka, wynika, że największe trudności w powrocie na rynek pracy mają osoby doświadczone psychologicznymi skutkami bezrobocia, bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w tym samotnie wychowujące dzieci, osoby które ze względu na niskie kryterium dochodowe od dłuższego czasu korzystają ze wsparcia finansowego Ośrodka.

EFS

Pierwszym etapem realizacji projektu były warsztaty psychospołeczne: trening umiejętności wychowawczych, trening ekonomiczny, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, trening kreowania wizerunku, trening profilaktyki zdrowotnej, grupa samopomocowa. Pozwoliło to na wykształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; zajęcia grupowe z kolei uczyły funkcjonowania społecznego, ułatwiały aktywizację i diagnozowanie osobistych możliwości.

W kolejnym etapie przeprowadzono szkolenia zawodowe, podnoszące kwalifikacje i kompetencje uczestników wpływające na ich atrakcyjność na rynku pracy. Typ szkolenia dobierany był we współpracy z doradcą zawodowym, indywidualnie dla każdego uczestnika. Korzystano także z konsultacji prawnika, psychologa, specjalisty ds. przemocy i uzależnień, pośrednika pracy. Spotkania miały na celu wzmocnienie i zmotywowanie osób bezrobotnych. Dzieciom uczestników zapewniono opiekę podczas zajęć indywidualnych, grupowych oraz szkoleń zawodowych.

EFS

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota dostosowano do potrzeb klientów Ośrodka - był elementem kontraktu socjalnego. Udział w projekcie motywował do podjęcia zmiany sytuacji zawodowej i życiowej. Powinien zaowocować wykształceniem nawyku poszukiwania pracy, przygotowaniem do radzenia sobie z powtarzającą się sytuacją bezrobocia. Dodatkowo praca socjalna miała na celu pomoc osobom w przezwyciężaniu bieżących trudności; także stały monitoring i praca w środowisku stanowiły dodatkowe wsparcie i wzmocnienie w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi