Stanowiska pozostałe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego

liczba wolnych miejsc 2 x 1 etat

umowa o pracę na czas określony

 

   Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: zgodne z art. 116 i 156 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508)
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

 

Wymagania pożądane:

 • staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego co najmniej 6 miesięcy,
 • znajomość regulacji prawnych m.in.: z zakresu pomocy społecznej, ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania bezrobociu, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych, KPA
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, komunikatywność, pozytywny stosunek do klientów, cierpliwość, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność
 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), Pomost

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy:

 • Praca w siedzibie Ośrodka na parterze oraz poza siedzibą. Bezpieczne warunki pracy. Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Lokal nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko pracy związane ze stałą pracą w terenie. Praca przy komputerze oraz innych urządzeń biurowych, związana z obsługą interesantów, przemieszczaniem się na terenie Dzielnicy Ochota oraz wewnątrz budynku oraz rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej z podaniem pełnionych funkcji wraz z załączonym listem motywacyjnym
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu
 • na cv podpisana klauzula o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w celu wzięcia udziału w naborze na stanowisko pracownika socjalnego. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: osrodek@opsochota.waw.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:

 • e- mailem na adres: osrodek@opsochota.waw.pl
 • do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  ul. Przemyska 11 , 02-361 Warszawa; od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00  lub przesłanie na wyżej podany adres Ośrodka

 

Termin składania dokumentów:  do 31 sierpnia 2018  r. (do godz. 16.00)

 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spelniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.

 

 

Warszawa,  14.08.2018 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Administratorem Danych przetwarzanych w ramach niniejszego naboru jest  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Przemyska 11, 02-361Warszawa. W Ośrodku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@opsochota.waw.pl lub na adres korespondencyjny Ośrodka. Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie dane osobowe kandydatów do zatrudnienia zostaną przez Administratora Danych trwale usunięte. Administrator Danych informuje, że nie prowadzi bazy potencjalnych kandydatów do zatrudnienia. Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu naboru nie będą wysyłane do państw trzecich. Administrator Danych nie przewiduje też udostępniania danych podmiotom trzecim. Osobom fizycznym, których dane będą przetwarzane w ramach naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ponadto kandydatom do zatrudnienia przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez kandydata do zatrudnienia danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

obrazek

 

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota  m. st. Warszawy

- projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi