Stanowiska pozostałe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zatrudni

 

pracownika socjalnego

1 etat

 

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania.
 • Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa
 • Przygotowywanie wniosków wraz z przewidzianą przepisami prawa dokumentacją dot. danego świadczenia.
 • Opracowywanie indywidualnych planów pomocy.
 • Wnioskowanie w zakresie  prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom wymienionym w Ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 • Udzielanie pomocy w zakresie pracy socjalnej oraz opracowywanie wniosków dot.   pracy socjalnej na terenie działania
 • Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem projektów socjalnych.
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielenia pomocy społecznej.
 • Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie w tym zakresie z różnego typu instytucjami, organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi.

 

   Wymagania konieczne:

·         wykształcenie:  zgodne z ustawą o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930)

·         obywatelstwo polskie,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

 

Wymagania pożądane:

·         staż pracy na  stanowisku pracownika socjalnego co najmniej 1 rok – pracownik socjalny

·         znajomość regulacji prawnych m.in.: z zakresu pomocy społecznej, ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania bezrobociu, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych, KPA

·         umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, komunikatywność, pozytywny stosunek do klientów, cierpliwość, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność

·         obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), Pomost

 

Wymagane dokumenty:

·         życiorys z przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej z podaniem pełnionych funkcji wraz z załączonym listem motywacyjnym

·         kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

·         na cv podpisana klauzula o treści: „ W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w OPS Ochota m.st. Warszawy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz.922)”

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:

 • e- mailem na adres: osrodek@opsochota.waw.pl
 • do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  ul. Przemyska 11 , 02-361 Warszawa; od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00  lub przesłanie na wyżej podany adres Ośrodka

 

Termin składania dokumentów:  do 1.09 2017  r.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane. Informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.

 

 

 

Warszawa,  22.08.2017 r.

 

 


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi