Zasady i cele pomocy społecznej

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której zadaniem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł (tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej) 
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł (tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie) 
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny) 

przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

 • ubóstwa 
 • sieroctwa 
 • bezdomności 
 • bezrobocia 
 • niepełnosprawności 
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby 
 • przemocy w rodzinie, w tym potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, udzielane w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
 • alkoholizmu lub narkomanii 
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej 

Konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny ustala sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób (rodzin) korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany sytuacji).

Dochód stanowi sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie pomocy lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszonych o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
 • alimentów świadczonych na rzecz innych osób 

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego 
 • zasiłku celowego
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty 
 • wartości świadczeń w naturze 
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
 • dochodów z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie o Karcie Polaka, przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między deklarowaną wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń.

 


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi