Pomagamy

Zasady i cele pomocy społecznej

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której zadaniem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł (tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej) 
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł (tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie) 
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny) 

przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

 • ubóstwa 
 • sieroctwa 
 • bezdomności 
 • bezrobocia 
 • niepełnosprawności 
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby 
 • przemocy w rodzinie, w tym potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, udzielane w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
 • alkoholizmu lub narkomanii 
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej 

Konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny ustala sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób (rodzin) korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany sytuacji).

Dochód stanowi sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie pomocy lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszonych o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
 • alimentów świadczonych na rzecz innych osób 

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego 
 • zasiłku celowego
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty 
 • wartości świadczeń w naturze 
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
 • dochodów z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie o Karcie Polaka, przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między deklarowaną wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń.

 

Aby uzyskać pomoc...

Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej, osoba zainteresowana lub występujący w jej imieniu przedstawiciel ustawowy, składa w OPS wniosek o udzielenie pomocy - osobiście, pisemnie lub telefonicznie.

W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. W sprawach wymagających pilnej interwencji (w których występuje zagrożenie życia lub zdrowia) wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od daty przyjęcia wniosku. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu ze strony osoby zainteresowanej oznacza rezygnację z pomocy.

Wymagane dokumenty

Osoba występująca się o pomoc powinna przedstawić:

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby (dowód osobisty, paszport lub inny dokument) 
 • dokumenty poświadczające osiągane dochody, jak: 
  • zaświadczenie o wysokości zarobków netto
  • odcinek emerytury lub renty
  • inne dokumenty
 • dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:
  • orzeczenie stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności) lub
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarskie orzecznika ZUS) lub
  • orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów (orzeczenie KIZ wydane przed 1997 r.)
 • inne w zależności od sytuacji osoby (rodziny), np:
  • zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie lub
  • zaświadczenie - decyzja z Urzędu Pracy o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.

 

Formy pomocy

Świadczeniami z pomocy społecznej są świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Świadczenia pieniężne to:

 • zasiłek stały 
 • zasiłek okresowy 
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy,  jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek okresowy może być przyznany:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę
 • niepełnosprawność
 • bezrobocie
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy  oraz jego wysokość, ustala OPS na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej np.

 • na zakup: 
  • żywności 
  • leków i pokrycia kosztów leczenia 
  • opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego 
  • środków czystości 
 • opłacenie: 
  • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu 
  • opłat czynszowych 
  • opłat za energię  
  • opłat za gaz 
  • kosztów pogrzebu
  • pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne

Zasiłek celowy może również otrzymać osoba (rodzina), która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, a także osoby, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia niepieniężne to m.in.:

 • praca socjalna 
 • bilet kredytowany 
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne 
 • składki na ubezpieczenie społeczne 
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 • sprawienie pogrzebu 
 • poradnictwo specjalistyczne 
 • interwencja kryzysowa
 • schronienie
 • posiłek 
 • niezbędne ubranie
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,  w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
 • mieszkanie chronione
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

 

Pomoc usługowa w OPS obejmuje:

A.      usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych - zadanie własne finansowane z budżetu gminy

B.      usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (projekt Z@opiekowani)

C.      specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone, finansowane ze środków wojewody.

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych - m.in. utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez podopiecznego (sprzątanie, pranie), zakup podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego, przygotowanie posiłków pomoc w załatwianiu spraw urzędowych  itp.
 • Opiekę higieniczną - pomoc w podstawowych czynnościach higienicznych
 • Pielęgnację zaleconą przez lekarza  (np.  podawanie leków)
 • Zapewnienie kontaktów z otoczeniem (organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem, czytanie, rozmowy).

Zakres usług ustalany jest przez pracownika socjalnego w uzgodnieniu z podopiecznym podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania.

Pomoc w ramach projektu pn. Z@opiekowani

 

Od 2017 roku OPS Dzielnicy Ochota uczestniczy w realizacji projektu pn. Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m. st. Warszawie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (Działanie 9.2 - usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej). Jego głównym realizatorem jest Urząd St. Warszawa, wspólnie z parterem - Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. Projekt ma na celu wzrost liczbę usług opiekuńczych dla seniorów - osób niesamodzielnych mieszkających na terenie Warszawy w wieku powyżej 60 lat (niepełnosprawnych, chorych, niesamodzielnych), które do tej pory nie korzystały z takiej pomocy. Dzięki pozyskanym środkom było możliwe zaoferowanie profesjonalnych usług opiekuńczych (odpłatnych lub nieodpłatnych - w zależności od dochodu seniora) obejmujących m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (zakupy, dostarczanie lub przygotowanie posiłków, utrzymanie porządku w mieszkaniu,  organizowanie napraw urządzeń gospodarstwa domowego, pranie, pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi), opiekę higieniczną (pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zmianie bielizny, przygotowanie i podawanie leków i in.), zapewnienie kontaktów z otoczeniem (wyjścia na spacery, pomoc w dotarciu do placówek zdrowia, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zapisywanie do lekarza, pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną, pomoc w dotarciu do kościoła, teatru  - towarzyszenie podczas pobytu i drogi powrotnej do miejsca zamieszkania  itp.). Pozostałe informacje o projekcie są dostępne zakładce:  http://www.opsochota.waw.pl/pl/uczestniczymy-w-projektach/zopiekowani.html

 

Asystent rodziny

Zadaniem asystenta jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
 - wychowawczych, zmierzające do przywrócenia rodzinie zdolności do prawidłowego ich wypełnienia.

Asystent podejmuje działania mające na celu :

 • poprawę funkcjonowania rodziny w zakresie prawidłowego zabezpieczenia potrzeb dzieci, relacji wewnątrz rodziny pod względem społecznym, środowiskowym
 • współpracę z instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

Celem pracy asysty rodzinnej jest:

 • analiza efektów działań podejmowanych wspólnie z rodzinami
 • analiza i omawianie występujących problemów w pracy, wymiana doświadczeń
 • ocena zasadności podejmowanych działań na rzecz rodziny
 • ustalenie harmonogramu pracy z rodzinami
 • omawianie diagnoz, planowanych działań w zakresie pracy asystenta rodziny

 

 

 

Kontrakt socjalny

 Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta między pracownikiem socjalnym zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej a osobą (rodziną) ubiegającą się o pomoc, określająca sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej oraz uwzględniająca możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt zawiera m.in. opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt oraz do form wsparcia zaproponowanych przez Ośrodek.

 

 

Dokumenty do pobrania


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi