Za życiem - wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin

Za życiem - wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin

Od stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dz.U. 2016,  poz.1860). Na jej podstawie kobiety w ciąży i ich rodziny oraz rodziny, które mają ciężko chore dziecko, mogą skorzystać m.in. ze wsparcia asystenta rodziny; dotyczy to:

 • kobiet w ciąży i ich rodzin, a w szczególności kobiet, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu
 • rodzin, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko  (oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu)
 • kobiet, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych
 • kobiet, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu poronienia, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia, obarczonego wadami wrodzonymi albo schorzeniami śmiertelnymi.

Rolą asystenta rodziny jest także wspieranie kobiety i jej rodziny oraz koordynowanie dostępu do wielu istotnych informacji i możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z ustawy Za życiem.

Asystent rodziny opracuje katalog pomocy oraz będzie mógł pośredniczyć w imieniu osoby (rodziny) w różnych instytucjach na podstawie pisemnego upoważnienia i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny to:

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia
 • reprezentowanie przed instytucjami i urzędami
 • dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych poradni lekarskich
 • pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego
 • dostęp do pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym
 • informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy
 • informowanie o możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych oraz form różnych wsparcia z pomocy społecznej
 • pomoc we wnioskowaniu o ustalenie stopnia niepełnosprawności dziecka
 • pomoc we wnioskowaniu o przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb dziecka niepełnosprawnego
 • pomoc w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowanie o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka
 • oraz inne formy doradztwa i wsparcia mieszczące się w kompetencji asystenta rodziny.

Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób zainteresowanych złożony do kierownika ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (na Ochocie jest to dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Przemyska 11, tel. 22 822 11 24) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ośrodek@opsochota.waw.pl. Formularze wniosku o objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny są dostępne w siedzibie  OPS Dzielnicy Ochota. (Wniosek dostępny poniżej).

Uwaga: Przyznanie asystenta rodziny jest niezależne od sytuacji materialnej rodziny i nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach ustawy Za życiem można uzyskać w OPS Dzielnicy Ochota, ul. Przemyska 11, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 bezpośrednio u p. Anny Janusz - koordynatora Zespołu Asysty Rodziny, tel. 22 822 23 36.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • dokument potwierdzający ciążę - zaświadczenie wydane przez lekarza lub położną (wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko)
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/

Wniosek może złożyć:

 • kobieta posiadająca dokument potwierdzający ciążę
 • rodzina* kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę
 • rodzina* dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

* Wg art. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem - „rodzina" oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

Oprac. AJ

Wniosek o objęcie koordynacja przez asystenta rodziny:

 

imię i nazwisko ......................................

..................................................................

adres ......................................................

telefon ...................................................

e-mail .....................................................

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

ul. Przemyska 11

02-361 Warszawa

 

WNIOSEK O OBJĘCIE KOORDYNACJĄ PRZEZ ASYSTENTA RODZINY

 

Proszę o objęcie mnie i / lub mojej rodziny koordynacją asystenta rodziny przewidzianą w art. 8 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2016r. poz. 1860), zwanej dalej ustawą;

1.                   Dane dotyczące Wnioskodawcy:

 

a)      Imię, nazwisko ....................................................................................

b)      Pesel ....................................

c)       Adres zamieszkania ...............................................................................

d)      Telefon kontaktowy ..............................................................................

e)      E-mail .............................................................................................

f)       status wnioskodawcy wg art. 3 ustawy ...............................................................

(wg art. 3 ustawy - rodzina oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci).

2. Sytuacja Wnioskodawcy:

a) Posiadam dokument potwierdzający ciążę (Zaświadczenie - na postawie wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. Poz. 1234)

b) Jestem członkiem rodziny kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę:

stopień pokrewieństwa ............................................................................

c) Jestem rodziną dziecka: ........................................................................

                                                                              (imię i nazwisko dziecka)

urodzonego ............................................ Pesel ..............................

Oświadczam, iż dziecko na które jest wnioskowana koordynacja, posiada zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane  w dniu....................................., przez .....................................................

 

......................................................

                                                                                                                              (podpis wnioskodawcy)    

Zakres wnioskowanej koordynacji*:

1.       poradnictwo w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka: TAK / NIE

2.       wsparcie psychologa: TAK / NIE

3.       pomoc prawna, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych: TAK / NIE

4.       poradnictwo w zakresie dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej: TAK / NIE

*proszę o zaznaczenie wybranej formy pomocy

 

Dodatkowe informacje dotyczące koordynacji:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży   i rodzin „Za życiem" (Dz. U. Z 2016r. poz. 1860), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OPS Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy moich danych osobowych niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z ustawy oraz zgodę na przekazywanie asystentowi rodziny przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 2,  z wyłączeniem świadczeniodawców, informacji o udzielonym wsparciu.

 

..................................................................

Data i podpis wnioskodawcy

------

UPOWAŻNIENIE

 

 

                                                                                                                                             Warszawa, dn. .........................

.............................................

                imię i nazwisko

 

............................................

 

.............................................

adres zamieszkania

 

 

 

UPOWAŻNIENIE

 

 

                Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. w wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1860), upoważniam asystenta rodziny: .......................................................................................

 pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy , ul. Przemyska 11, którego tożsamość jest potwierdzona legitymacją pracowniczą wydaną przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ul. Przemyska 11  nr................. do występowania w moim imieniu do podmiotów, o których mowa w art. 2. ust 2 ww. ustawy, z wyłączeniem:

a)        podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2016, poz. 1638),

b)      osób fizycznych inne niż wymieniona w lit. a, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

c)       podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne,

 

- w celu umożliwienia mi skorzystania ze wsparcia.

 

 

----------------------------

podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 


Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi