Wydarzenia:

OPS Ochota poszukuje kandydatów do pracy w Zespole Administracyjno-Gospodarczym

27-08-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

02-361 Warszawa, ul. Przemyska 11

ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko urzędnicze:

 podinspektora / inspektora / st. inspektora w Zespole Administracyjno-Gospodarczym

(wymiar czasu pracy -  0,5 et.)

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

1.       Dokonywanie zakupów dla potrzeb OPS i załatwianie prenumeraty prasy, czasopism
i literatury fachowej.

2.       Nadzór nad prawidłową eksploatacją i zabezpieczeniem pomieszczeń użytkowanych przez Ośrodek oraz nad  majątkiem Ośrodka.

3.       Kontrola dokonywania przeglądów budynków, urządzeń, organizowanie i nadzorowanie remontów oraz bieżących napraw.

4.       Wydawanie artykułów biurowych dla pracowników OPS, środków czystości i higieny osobistej oraz pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

5.       Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii i nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu
i telefonów w OPS.

6.       Kontrola prawidłowości faktur, rachunków; rozliczanie zaliczek.

7.       Prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz spraw związanych z inwentarzem Ośrodka. Prowadzenie kart pracowników, w których wykazywane są aktualnie użytkowane materiały i sprzęt, za który ponoszą odpowiedzialność.

8.       Współpraca z osobą  odpowiedzialną za przygotowanie  dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu towarów i usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

9.       Prowadzenie archiwum zakładowego. Nadzór i kontrola nad właściwym przechowywaniem zarchiwizowanych dokumentów.

10.   Analiza i kontrola wydatków; zaopatrywanie w niezbędne materiały biurowe, druki i środki czystości, itp.; prawidłowy podział tych środków, sporządzanie projektów umów w tym zakresie.

11.   Prowadzenie rejestru stempli i pieczęci użytkowanych w Ośrodka.

12.   Prowadzenie rejestru zamówień publicznych OPS Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
do wartości 3000 euro.

13.   Obsługa systemu alarmowego.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie Ośrodka  na parterze i w piwnicy oraz poza siedzibą.  Brak windy.  Lokale nie są dostosowane dla osób niedowidzących i niewidzących i poruszających się na wózku.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą innych urządzeń biurowych,  przemieszczaniem się  wewnątrz budynku i poza nim oraz współpracą z  firmami.  Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie; o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 .poz.1260 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie na stanowisku:

   podinspektora / inspektora - średnie 

   st. inspektora - wyższe I stopnia

 • wymagany staż pracy dla kandydatów na stanowisko:

  podinspektora - minimum 2 lata pracy, w tym  minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań podobnego  typu

  inspektora - minimum 4 lata pracy, w tym minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w  realizacji zadań podobnego  typu

    st. inspektora - minimum 4 lata pracy  w tym minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w  realizacji zadań podobnego   typu

Wymagania dodatkowe:

 • profil wykształcenia: ekonomiczne, administracyjne
 • wiedza z zakresu prowadzenia archiwum,  znajomość: kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów o ochronie danych osobowych
 • znajomość pakietu biurowego MS Office (Word, Excel)
 • pożądane kompetencje: efektywność działania, komunikatywność, rzetelność, samodzielność

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane odręcznie
 • list motywacyjny podpisany odręcznie
 • kserokopie dokumentów (dyplom/świadectwo)potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy w lub zaświadczenie o zatrudnieniu-zawierające okres zatrudnienia - w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane odręcznie oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: osrodek@opsochota.waw.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów (w zamkniętych kopertach) do sekretariatu Ośrodka (od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00)  lub przesłanie  na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, 02-361 Warszawa, ul. Przemyska 11,

z dopiskiem na kopercie: „podinspektor/inspektor/st. inspektor ZAG"

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia   06.09.2018 r. do  godz. 16.00

 Oferty odrzucone - w przypadku ich nieodebrania przez kandydata po upływie 3 miesięcy i nie później niż 4 miesiące od dokonanego wyboru  kandydata -zostaną komisyjnie zniszczone

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Administratorem Danych przetwarzanych w ramach niniejszego naboru jest  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Przemyska 11, 02-361Warszawa. W Ośrodku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@opsochota.waw.pl lub na adres korespondencyjny Ośrodka.

Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie dane osobowe kandydatów do zatrudnienia zostaną przez Administratora Danych trwale usunięte. Administrator Danych informuje, że nie prowadzi bazy potencjalnych kandydatów do zatrudnienia.

Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu naboru nie będą wysyłane do państw trzecich. Administrator Danych nie przewiduje też udostępniania danych podmiotom trzecim.

Osobom fizycznym, których dane będą przetwarzane w ramach naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ponadto kandydatom do zatrudnienia przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez kandydata do zatrudnienia danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Warszawa 27.08.2018

 

Kontakt

Adres ul. Przemyska 11
02-361 Warszawa

e-mail osrodek@opsochota.waw.pl
Fax 22 817 64 63

Sekretariat:
Telefon 22 822 11 24

Inspektor Ochrony Danych:

iod@opsochota.waw.pl
 
Pracownicy Socjalni:
Telefon 22 822 29 62
Telefon 22 822 23 36

Godziny pracy Ośrodka:

pn. - pt. godz. 8 - 16

Przyjęcia interesantów:

pn. godz. 8 - 18
wt. - pt. godz. 8 - 16

» Szczegółowe dane

Elektroniczna skrzynka podawcza
Osoby, posiadające certyfikowany podpis elektroniczny mogą w kontaktach z nami skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem obowiązująca od początku 2017 r.  stwarza możliwość dodatkowej pomocy matce z ciężko chorym dzieckiem w postaci m.in.  wsparcia asystenta rodziny. Przypomnijmy, jakie formy wsparcie dla kobiet w  tak trudnej sytuacji życiowej stwarzają przepisy wprowadzone tą ustawą.

 

» Archiwum» Czytaj

Uczestniczymy w projektach:

obrazek

Porady prawne
Prawnik udziela porad we wtorki w godz. 14 – 16, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym.
Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi