Wydarzenia:

OPS Ochota zatrudni podinspektora lub inspektora w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz

04-06-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

02-361 Warszawa, ul. Przemyska 11

ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko urzędnicze

podinspektora lub inspektora w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz

 (mowa na zastępstwo)

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 •  Obsługa komputerowej bazy świadczeń dla klientów Ośrodka-realizacja przyznanych planami pomocy świadczeń poprzez wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej i opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Sporządzanie list wypłat na przyznane świadczenia oraz zestawień
 • Realizacja świadczeń w systemie Pomost po za kończonym miesiącu lub zrealizowanych wypłatach.
 • Obsługa ubezpieczeń zdrowotnych klientów OPS i prowadzenie związanej z tym dokumentacji.
 • Kontakt z pracownikami socjalnymi w sprawach klientów.
 • Sprawdzanie i rozliczanie rachunków ze szkół, przedszkoli i kontakt z biurem finansowym obsługującym placówki oświatowe.
 • Sprawdzanie i rozliczanie usług opiekuńczych; kontakt z firmami świadczącymi usługi dla podopiecznych.
 • Przygotowywanie i wydawanie bonów towarowych i kart obiadowych dla podopiecznych
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z pochówkami zwłok. Kontakt z zakładem pogrzebowym i innymi instytucjami.
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych do wysyłki  lub dostarczenia klientom.
 • Sporządzanie zaświadczeń dla podopiecznych i innych osób

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :  

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie Ośrodka  na parterze oraz poza siedzibą. Bezpieczne warunki pracy. Pomieszczenia i  ciągi komunikacyjne dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Lokal nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz innych urządzeń biurowych, obsługą interesantów, przemieszczaniem się wewnątrz budynku  oraz rozmowami telefonicznymi.  Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie; o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016.poz.902 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie średnie
 • wymagany staż dla kandydatów na stanowisko podinspektora minimum 2lata pracy,
 • wymagany staż dla kandydatów na stanowisko inspektora minimum 4 lata pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • znajomość pakietu biurowego MS Office (Word, Excel)
 • znajomość programu POMOST
 • pożądane kompetencje: efektywność działania, komunikatywność, rzetelność

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia

 •  curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane odręcznie:
 • list motywacyjny podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy w lub zaświadczenie o zatrudnieniu-zawierające okres zatrudnienia - w przypadku pozostawania w zatrudnieniu
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: osrodek@opsochota.waw.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczyć na język polski.

 Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów ( w zamkniętych kopertach) do sekretariatu Ośrodka (od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00)  lub przesłanie za pośrednictwem poczty,  

w terminie do dnia 13.06.2018 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 02-361 Warszawa ul. Przemyska 11

z dopiskiem na kopercie: „podinspektor/inspektor ZRŚiA"

Oferty odrzucone - w przypadku ich nieodebrania przez kandydata po upływie 3 miesięcy i nie później niż 4 miesiące od dokonanego wyboru  kandydata - zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie

do dnia 13.06.2018 r. do  godz. 16.00.

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Administratorem Danych przetwarzanych w ramach niniejszego naboru jest  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Przemyskiej 11, 02-361Warszawa. W Ośrodku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@opsochota.waw.pl lub na adres korespondencyjny Ośrodka.

Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie dane osobowe kandydatów do zatrudnienia zostaną przez Administratora Danych trwale usunięte. Administrator Danych informuje, że nie prowadzi bazy potencjalnych kandydatów do zatrudnienia.

Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu naboru nie będą wysyłane do państw trzecich. Administrator Danych nie przewiduje też udostępniania danych podmiotom trzecim.

Osobom fizycznym, których dane będą przetwarzane w ramach naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ponadto kandydatom do zatrudnienia przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez kandydata do zatrudnienia danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 Warszawa, 4.06.2018 r.

 

Kontakt

Adres ul. Przemyska 11
02-361 Warszawa

e-mail osrodek@opsochota.waw.pl
Fax 22 817 64 63

Sekretariat:
Telefon 22 822 11 24

Inspektor Ochrony Danych:

iod@opsochota.waw.pl
 
Pracownicy Socjalni:
Telefon 22 822 29 62
Telefon 22 822 23 36

Godziny pracy Ośrodka:

pn. - pt. godz. 8 - 16

Przyjęcia interesantów:

pn. godz. 8 - 18
wt. - pt. godz. 8 - 16

» Szczegółowe dane

Elektroniczna skrzynka podawcza
Osoby, posiadające certyfikowany podpis elektroniczny mogą w kontaktach z nami skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem obowiązująca od początku 2017 r.  stwarza możliwość dodatkowej pomocy matce z ciężko chorym dzieckiem w postaci m.in.  wsparcia asystenta rodziny. Przypomnijmy, jakie formy wsparcie dla kobiet w  tak trudnej sytuacji życiowej stwarzają przepisy wprowadzone tą ustawą.

 

» Archiwum» Czytaj

Uczestniczymy w projektach:

obrazek

Porady prawne
Prawnik udziela porad we wtorki w godz. 14 – 16, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym.
Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi