Wydarzenia:

OPS Ochota poszukuje inspektora ochrony danych osobowych

14-05-2018

Warszawa, 14.05.2018 r.

OPS.ZAG.26.2.PP.18.KR

Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa, zwany dalej „Zamawiającym" zaprasza  do składania ofert na świadczenie:

Usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa (nr CPV: 79417000-0) - pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna zawierać:

-        dane identyfikacyjne wykonawcy: nazwę, adres,  nr telefonu, e-mail, dane rejestrowe (KRS/CEDIG)

-        miesięczną kwotę brutto za wykonanie usług (20 godz. miesięcznie)

-        oświadczenie o spełnieniu wymagań zakresie kwalifikacji i doświadczenia osoby wskazanej przez wykonawcę do wykonania zamówienia

Prosimy o składanie ofert w terminie zapewniającym wpływ do 21.05.2018 r. w jednej z poniższych form:

 1. pisemnej na adres Zamawiającego
 2. faksem na numer 22 817-64-63
 3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: osrodek@opsochota.waw.pl

Wartość zamówienia - poniżej 30 000 euro - postępowanie nie podlega przepisom ustawy  z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

W załączeniu przedstawiamy:

1)      opisy przedmiotu zamówienia

2)      Formularz ofertowy

Oferty spełniające warunki niniejszego zaproszenia i opisu przedmiotu zamówienia będą oceniane w oparciu o kryterium: najniższa cena.

!!! UWAGA !!!

Oferty nie zawierające informacji i dokumentów wymienionych powyżej nie będą rozpatrywane

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

                  /-/

            Alicja Watrak

 

Opis  przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych  w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st Warszawy.

CPV: 79417000-0 - Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa.

 Termin świadczenia usługi:

Od 25.05.2018 r. do 31.12.2018 r. - 20 godz. miesięcznie. Wykonawca będzie świadczył  usługi w siedzibie Ośrodka co najmniej 1 raz w tygodniu w wymiarze ok.  4 godz., dopuszcza się - w uzgodnieniu z Zamawiającym - częściowe wykonywanie usług zdalnie (poza siedzibą Ośrodka).

Do głównych zadań wykonawcy będzie należało między innymi:

a. informowanie Administaratora podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzaja dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich, a wynikających z RODO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych oraz doradztwo w tym zakresie

b. opiniowanie stosowanych w Ośrodku klauzul umownych, projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

c. monitorowanie przestrzegania RODO w Ośrodku, poprzez wykonywanie audytów, sprawdzeń i kontroli, zgodnie z przyjętymi przez Administratora planami w tym zakresie

d. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania, zgodnie z art. 35 RODO

e. współpraca w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych oraz prowadzenie następującej dokumentacji:

 1. rejestru czynności (Administratora danych)
 2. rejestru kategorii przetwarzania (Procesora)
 3. rejestru upoważnień do przetwarzania danych
 4. rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 5. rejestru naruszeń przetwarzania

Miejsce realizacji:

Siedziba zamawiającego w Warszawie przy ul. Przemyskiej 11 oraz inne lokale w użytkowaniu Zamawiającego zlokalizowane na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie.

 Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają  niezbędną wiedze i doświadczenie do wykonania zamówienia:

1.      osoba przeznaczona do wykonania zamówienia spełnia wymagania określone a art. 37 ust. 5 RODO i posiada:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku ABI,
 • wiedza z zakresu nowych regulacji wprowadzonych przez RODO potwierdzona ukończonym kursem,
 • wiedza z zakresu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych
 • wiedza z zakresu technologii informatycznych

2. Na etapie składania ofert wstępnych spełnienie ww. wymogów zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia.

Formularz ofertowy

 Ja, niżej podpisany......................................................,  działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy):

Nazwa..................................................................................................................

Adres siedziby .................................................................................................

 

Nr telefonu i faksu ..........................................................................................

 e-mail: ........................................................................................................

 KRS/CEDIG .....................................................

 w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczące realizacji  Usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa (nr CPV: 79417000-0)  oferuję pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych od 25.05.2018 r. do 31.12.2018 r.  za kwotę  ................ zł brutto miesięcznie

                                         

 
 1. Oświadczamy, że za podaną cenę podejmujemy się realizować przedmiot zamówienia,    zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do składania ofert i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
 3. Oświadczamy, że w naszej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 4. Zapewniamy wysoką jakość usług, które wykonywać będziemy z należytą starannością, rzetelnością.
 5. Dysponujemy Administratorem Bezpieczeństwa Informacji spełniającym wymagania Zamawiającego, określone opisie przedmiotu zamówienia.
 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert
 7.  W przypadku wyboru naszej ofert zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 __________________________

podpis osoby upoważnionej

______________________________

 (miejscowość, data)

 

 

 

Kontakt

Adres ul. Przemyska 11
02-361 Warszawa

e-mail osrodek@opsochota.waw.pl
Fax 22 817 64 63

Sekretariat:
Telefon 22 822 11 24

Inspektor Ochrony Danych:

iod@opsochota.waw.pl
 
Pracownicy Socjalni:
Telefon 22 822 29 62
Telefon 22 822 23 36

Godziny pracy Ośrodka:

pn. - pt. godz. 8 - 16

Przyjęcia interesantów:

pn. godz. 8 - 18
wt. - pt. godz. 8 - 16

» Szczegółowe dane

Elektroniczna skrzynka podawcza
Osoby, posiadające certyfikowany podpis elektroniczny mogą w kontaktach z nami skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem obowiązująca od początku 2017 r.  stwarza możliwość dodatkowej pomocy matce z ciężko chorym dzieckiem w postaci m.in.  wsparcia asystenta rodziny. Przypomnijmy, jakie formy wsparcie dla kobiet w  tak trudnej sytuacji życiowej stwarzają przepisy wprowadzone tą ustawą.

 

» Archiwum» Czytaj

Uczestniczymy w projektach:

obrazek

Porady prawne
Prawnik udziela porad we wtorki w godz. 14 – 16, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym.
Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi