Wydarzenia:

OPS Ochota zatrudni eurokoordynatora

20-04-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

02-361 Warszawa ul. Przemyska 11

ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko pomocnicze

konsultant - eurokoordynator

umowa o pracę na czas określony w wymiarze ½ etatu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1.       Zapewnienie terminowej realizacji działań zgodnie z umową, wynikających z harmonogramu realizacji Projektu oraz koordynowania tych działań.

2.       Zarządzanie planowanymi działaniami projektowymi.

3.       Prowadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o obowiązujące zapisy w  dokumentach programowych.

4.       Organizacja i monitoring zadań wynikających z wniosku i harmonogramu realizacji projektu.

5.  Nadzór nad bieżącą dokumentacją i zarządzanie budżetem. zapewnienie prawidłowego  rozliczenia i wykonania  budżetu nadzorowanego projektu.

6.        Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji Projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem oraz właściwymi uregulowaniami prawnymi.

7.       Dokonywanie systematycznej kontroli realizacji Projektu i uzyskanych efektów.

8.       Wnioskowanie zmian do Projektu w oparciu o obowiązujące zapisy zawarte w dokumentacji konkursowej, umowie o dofinansowanie Projektu oraz w  innych dokumentach programowych.

9.       Opracowywanie planów, sprawozdań i raportów oraz archiwizacja dokumentów.

10.   Organizacja i realizacja działań promocyjnych.

11.   Reprezentowanie Projektu na zewnątrz, udział w kampaniach promocyjno - informacyjnych.

12.   Prowadzenie działań związanych z  wyborem wykonawców.

13. Współdziałanie z Zespołem Finansowo-Księgowym w zakresie przepływu środków finansowych związanych z realizacją Projektu oraz sporządzania części sprawozdawczej wniosków o płatność i wstępnej ich akceptacji. 

14.   Prowadzenie systematycznego monitoringu realizacji Projektu w tym zadań realizowanych przez podwykonawców oraz prowadzenia sprawozdawczości Projektu, zgodnie z terminami składania sprawozdań (kontrola terminów ich składania) i w oparciu o obowiązujące zapisy w dokumentach programowych..

15.   Kontakty z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i innymi instytucjami lub organizacjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio przy realizacji Projektu.

16. Przedkładanie propozycji i wniosków oraz uzgadnianie z zastępcą dyrektora Ośrodka działań związanych z  realizacją programu.

17. Współpraca z komórkami wewnętrznymi Ośrodka.

18. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfiki pracy na zajmowanym stanowisku

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie Ośrodka  na parterze oraz poza siedzibą. Bezpieczne warunki pracy. Pomieszczenia i  ciągi komunikacyjne dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Lokal nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz innych urządzeń biurowych, obsługą interesantów, przemieszczaniem się wewnątrz budynku  oraz rozmowami telefonicznymi.  Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 •  obywatelstwo polskie; o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016.poz.902 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie wyższe II stopnia (kierunek: zarządzanie projektami, polityka społeczna, pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna oraz inne pokrewne)
 • wymagany staż minimum 5 lat pracy
 • koordynowanie realizacji co najmniej jednego projektu EFS.

 Wymagania dodatkowe:

 •  ukończone szkolenia z zakresu zarządzania i realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków EFS
 • znajomość: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość pakietu biurowego MS Office (Word, Excel)
 • pożądane kompetencje: samodzielność, obowiązkowość, rzetelność, komunikatywność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane odręcznie:
 • list motywacyjny podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu-zawierające okres zatrudnienia - w przypadku pozostawania w zatrudnieniu
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych wofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 r. poz.922 , późn. zm."
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów ( w zamkniętych kopertach) do sekretariatu Ośrodka (od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00)  lub przesłanie za pośrednictwem poczty,  

w terminie do dnia 08.05.2018 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 02-361 Warszawa ul. Przemyska 11

z dopiskiem na kopercie: konsultant - eurokoordynator"

Oferty odrzucone - w przypadku ich nieodebrania przez kandydata po upływie 3 miesięcy i nie później niż 4 miesiące od dokonanego wyboru kandydata -zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie

do dnia 08.05.2018 r. do  godz. 16.00

Warszawa 20.04.2018

Kontakt

Adres ul. Przemyska 11
02-361 Warszawa

e-mail osrodek@opsochota.waw.pl
Fax 22 817 64 63

Sekretariat:
Telefon 22 822 11 24

Inspektor Ochrony Danych:

iod@opsochota.waw.pl
 
Pracownicy Socjalni:
Telefon 22 822 29 62
Telefon 22 822 23 36

Godziny pracy Ośrodka:

pn. - pt. godz. 8 - 16

Przyjęcia interesantów:

pn. godz. 8 - 18
wt. - pt. godz. 8 - 16

» Szczegółowe dane

Elektroniczna skrzynka podawcza
Osoby, posiadające certyfikowany podpis elektroniczny mogą w kontaktach z nami skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem obowiązująca od początku 2017 r.  stwarza możliwość dodatkowej pomocy matce z ciężko chorym dzieckiem w postaci m.in.  wsparcia asystenta rodziny. Przypomnijmy, jakie formy wsparcie dla kobiet w  tak trudnej sytuacji życiowej stwarzają przepisy wprowadzone tą ustawą.

 

» Archiwum» Czytaj

Uczestniczymy w projektach:

obrazek

Porady prawne
Prawnik udziela porad we wtorki w godz. 14 – 16, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym.
Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi