Wydarzenia:

OPS Ochota poszukuje kandydatów na stanowisko podinspektora lub inspektora

21-02-2018

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,

02-361 Warszawa, ul. Przemyska 11,

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektora lub inspektora w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • Obsługa komputerowej bazy świadczeń dla klientów Ośrodka - realizacja przyznanych planami pomocy świadczeń poprzez wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej i opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Sporządzanie list wypłat na przyznane świadczenia oraz zestawień
 • Realizacja świadczeń w systemie Pomost po zakończonym miesiącu lub zrealizowanych wypłatach.
 • Obsługa ubezpieczeń zdrowotnych klientów OPS i prowadzenie związanej z tym dokumentacji.
 • Kontakt z pracownikami socjalnymi w sprawach klientów.
 • Sprawdzanie i rozliczanie rachunków ze szkół, przedszkoli i kontakt z biurem finansowym obsługującym placówki oświatowe.
 • Sprawdzanie i rozliczanie usług opiekuńczych; kontakt z firmami świadczącymi usługi dla podopiecznych.
 • Przygotowywanie i wydawanie bonów towarowych i kart obiadowych dla podopiecznych
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z pochówkami zwłok. Kontakt z zakładem pogrzebowym i innymi instytucjami.
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych do wysyłki  lub dostarczenia klientom.
 • Sporządzanie zaświadczeń dla podopiecznych i innych osób.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie Ośrodka  na parterze oraz poza siedzibą. Bezpieczne warunki pracy. Pomieszczenia i  ciągi komunikacyjne dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Lokal nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz innych urządzeń biurowych, obsługą interesantów, przemieszczaniem się wewnątrz budynku  oraz rozmowami telefonicznymi.  Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie; o stanowisko moga sie ubiegać również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11, ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016, poz. 902 z późn. zm.)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie średnie
 • wymagany staż dla kandydatów na stanowisko podinspektora minimum 2lata pracy,
 • wymagany staż dla kandydatów na stanowisko inspektora minimum 4 lata pracy

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • znajomość pakietu biurowego MS Office (Word, Excel)
 • znajomość programu POMOST
 • pożądane kompetencje: efektywność działania, komunikatywność, rzetelność

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane odręcznie:
 • list motywacyjny podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy w lub zaświadczenie o zatrudnieniu-zawierające okres zatrudnienia - w przypadku pozostawania w zatrudnieniu
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 r. poz.922 , późn. zm."
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów ( w zamkniętych kopertach) do sekretariatu Ośrodka (od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00)  lub przesłanie za pośrednictwem poczty,  w terminie do dnia 04.03.2018 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 02-361 Warszawa ul. Przemyska 11

z dopiskiem na kopercie: „podinspektor/inspektor ZRŚiA"

Oferty odrzucone - w przypadku ich nieodebrania przez kandydata po upływie 3 miesięcy i nie później niż 4 miesiące od dokonanego wyboru kandydata -zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 04.03.2018 r. do  godz. 16.00.

Warszawa, 21.02.2018 r.

 

 

 

 

 

Kontakt

Adres ul. Przemyska 11
02-361 Warszawa

e-mail osrodek@opsochota.waw.pl
Fax 22 817 64 63

Sekretariat:
Telefon 22 822 11 24

Inspektor Ochrony Danych:

iod@opsochota.waw.pl
 
Pracownicy Socjalni:
Telefon 22 822 29 62
Telefon 22 822 23 36

Godziny pracy Ośrodka:

pn. - pt. godz. 8 - 16

Przyjęcia interesantów:

pn. godz. 8 - 18
wt. - pt. godz. 8 - 16

» Szczegółowe dane

Elektroniczna skrzynka podawcza
Osoby, posiadające certyfikowany podpis elektroniczny mogą w kontaktach z nami skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem obowiązująca od początku 2017 r.  stwarza możliwość dodatkowej pomocy matce z ciężko chorym dzieckiem w postaci m.in.  wsparcia asystenta rodziny. Przypomnijmy, jakie formy wsparcie dla kobiet w  tak trudnej sytuacji życiowej stwarzają przepisy wprowadzone tą ustawą.

 

» Archiwum» Czytaj

Uczestniczymy w projektach:

obrazek

Porady prawne
Prawnik udziela porad we wtorki w godz. 14 – 16, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym.
Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi