Wydarzenia:

OPS Ochota zatrudni pracownika socjalnego

02-02-2018

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zatrudni

 pracownika socjalnego/st. pracownika socjalnego/lub specjalistę pracy socjalnej

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania.
 • Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa
 • Przygotowywanie wniosków wraz z przewidzianą przepisami prawa dokumentacją dot. danego świadczenia.
 • Opracowywanie indywidualnych planów pomocy.
 • Wnioskowanie w zakresie  prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom wymienionym w Ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 • Udzielanie pomocy w zakresie pracy socjalnej oraz opracowywanie wniosków dot.   pracy socjalnej na terenie działania
 • Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem projektów socjalnych.
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielenia pomocy społecznej.
 • Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie w tym zakresie z różnego typu instytucjami, organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi.

   Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: zgodne z ustawą o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769)
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

Wymagania pożądane:

 • staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego co najmniej 1 rok - pracownik socjalny/ st. pracownik socjalny - 5 lat w tym min. 2 lata w zawodzie/specjalista pracy socjalnej min. 3 lata w zawodzie
 • znajomość regulacji prawnych m.in.: z zakresu pomocy społecznej, ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania bezrobociu, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych, KPA
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, komunikatywność, pozytywny stosunek do klientów, cierpliwość, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność
 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), Pomost

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej z podaniem pełnionych funkcji wraz z załączonym listem motywacyjnym
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • na cv podpisana klauzula o treści: „ W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w OPS Ochota m.st. Warszawy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych wofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922)"

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:

 • e- mailem na adres: osrodek@opsochota.waw.pl
 • do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  ul. Przemyska 11 , 02-361 Warszawa; od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00  lub przesłanie na wyżej podany adres Ośrodka

Termin składania dokumentów:  do 12 lutego 2018  r. 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane. Informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi osobami spełniającymi kryteria, w celu zaproszenia na rozmowę.

Warszawa,  02.02.2018 r.

 

Kontakt

Adres ul. Przemyska 11
02-361 Warszawa

e-mail osrodek@opsochota.waw.pl
Fax 22 817 64 63

Sekretariat:
Telefon 22 822 11 24

Inspektor Ochrony Danych:

iod@opsochota.waw.pl
 
Pracownicy Socjalni:
Telefon 22 822 29 62
Telefon 22 822 23 36

Godziny pracy Ośrodka:

pn. - pt. godz. 8 - 16

Przyjęcia interesantów:

pn. godz. 8 - 18
wt. - pt. godz. 8 - 16

» Szczegółowe dane

Elektroniczna skrzynka podawcza
Osoby, posiadające certyfikowany podpis elektroniczny mogą w kontaktach z nami skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem obowiązująca od początku 2017 r.  stwarza możliwość dodatkowej pomocy matce z ciężko chorym dzieckiem w postaci m.in.  wsparcia asystenta rodziny. Przypomnijmy, jakie formy wsparcie dla kobiet w  tak trudnej sytuacji życiowej stwarzają przepisy wprowadzone tą ustawą.

 

» Archiwum» Czytaj

Uczestniczymy w projektach:

obrazek

Porady prawne
Prawnik udziela porad we wtorki w godz. 14 – 16, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym.
Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi