Wydarzenia:

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji kuratora / opiekuna

03-11-2017

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

02-361 Warszawa ul. Przemyska 11

 prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji:

 • kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
 • opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora lub opiekuna następuje w drodze postanowienia Sądu. 

 Uwaga:

Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w OPS.

I. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Zadania:

 • opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie - w miarę możliwości - jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej
 • doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego
 • reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem - tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora).

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

II. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zadania

 • ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje opiekę, w szczególności:
 • dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (w razie ich braku powinien dochodzić dla niej odpowiednich świadczeń)
 • sprawowanie  zarządu nad jej majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie nadzór nad nim
 • dbanie o opiekę lekarską - tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolnionej nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych
 • reprezentowanie wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli.

Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych: nie może (przez własne działanie) stać się stroną żadnej umowy; np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania).Nie może tez sporządzić samodzielnie testamentu.  Może jedynie zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego (np. dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usług itd.). Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcia małżeństwa, uznania dziecka, sporządzenia lub odwołania testamentu. Ubezwłasnowolnienie całkowite nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w działalności artystycznej, literackiej itp.

III. Wynagrodzenie

Na żądanie kuratora  lub opiekuna Sąd opiekuńczy może przyznać  stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono  z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora  lub opiekuna. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.    

IV.  Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  (pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora. Osoba taka nie może być karana. 
 
Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

V. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/ kuratora proszone są o złożenie:

 • CV (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wg wzoru zamieszczonego poniżej)
 • listu motywacyjnego -

w siedzibie Ośrodka lub mailem: osrodek@opsochota.waw.pl

lub przesłanie dokumentów pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy  Ochota m. st. Warszawy, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa,

z dopiskiem: „Kandydat na kuratora/opiekuna".

Rekrutacja ma charakter ciągły. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami;
zostaną oni zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie innych dokumentów; np. kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje (oryginały do wglądu).

*

Oświadczenie

 

______________________________________________                                 

(imię i nazwisko)                                                                                                         

______________________________________

(miejscowość data)

 

______________________________________________  

                (adres zamieszkania)

 ______________________________________________  

 (tel. kontaktowy)                                         

 ______________________________________________  

(e-mail)

 ______________________________________________  

 (Nr dowodu osobistego)                                          

 ______________________________________________  

 (PESEL)                                              

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na pełnienie funkcji:*

·         kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

·         opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

 

Równocześnie oświadczam, iż:

1.      wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania kurateli / opieki prawnej*, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

2.      wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych niezbędnych właściwemu sądowi w związku z zapotrzebowaniem na funkcję kuratora / opiekuna*.  

3.      zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy powierzonych mi danych osobowych

4.     ponadto, oświadczam, że:

o   posiadam pełną zdolność do czynności prawnych

o   korzystam z pełni praw publicznych

  • nie byłem/am karalny/a za przestępstwo popełnione umyślnie

o   mój stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji kuratora lub opiekuna.

 

______________________________

(podpis)

 

_____________

*Niepotrzebne skreślić

 

 

 

Kontakt

Adres ul. Przemyska 11
02-361 Warszawa

e-mail osrodek@opsochota.waw.pl
Fax 22 817 64 63

Sekretariat:
Telefon 22 822 11 24

Inspektor Ochrony Danych:

iod@opsochota.waw.pl
 
Pracownicy Socjalni:
Telefon 22 822 29 62
Telefon 22 822 23 36

Godziny pracy Ośrodka:

pn. - pt. godz. 8 - 16

Przyjęcia interesantów:

pn. godz. 8 - 18
wt. - pt. godz. 8 - 16

» Szczegółowe dane

Elektroniczna skrzynka podawcza
Osoby, posiadające certyfikowany podpis elektroniczny mogą w kontaktach z nami skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem obowiązująca od początku 2017 r.  stwarza możliwość dodatkowej pomocy matce z ciężko chorym dzieckiem w postaci m.in.  wsparcia asystenta rodziny. Przypomnijmy, jakie formy wsparcie dla kobiet w  tak trudnej sytuacji życiowej stwarzają przepisy wprowadzone tą ustawą.

 

» Archiwum» Czytaj

Uczestniczymy w projektach:

obrazek

Porady prawne
Prawnik udziela porad we wtorki w godz. 14 – 16, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym.
Urząd Miasta Warszawy Boris Centrum Wolontariatu Urząd Miasta Warszawy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi