cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Osoby niepełnosprawne

Niepełnosprawni - to osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez Ośrodek, w zależności od sytuacji, w jakiej się znalazły.

 

Pomoc usługowa

Zadaniem pracowników socjalnych Ośrodka realizujących pomoc usługową jest:

 • diagnozowanie potrzeb osób ubiegających się o pomoc, ustalenie możliwości ich zaspokojenia poprzez usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz pomoc materialną
 • praca socjalna z rodziną i krewnymi podopiecznych
 • współdziałanie z samorządem terytorialnym, organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami o charakterze pomocowym, placówkami służby zdrowia, policją, sądami, organizacjami kościelnymi, placówkami oświatowymi, związkami wyznaniowymi, ZUS w sprawach dotyczących podopiecznych
 • pomoc w załatwianiu formalności związanych z umieszczaniem osób w stacjonarnych placówkach opieki (domach pomocy społecznej), zakładach opiekuńczo - leczniczych i hospicjach Kontrola jakości usług realizowanych przez firmę wykonująca usługi opiekuńcze.  

 

Pomoc usługowa obejmuje:

 

 • usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych 
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych  obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych - m.in. utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez podopiecznego (sprzątanie, pranie), zakup podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego, przygotowanie posiłków lub dostarczanie obiadu z placówki wskazanej przez OPS, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opłacanie rachunków, pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi
 • opiekę higieniczną - pomoc w podstawowych czynnościach higienicznych, jak mycie, czesanie i ubieranie, w przypadku osób obłożnie chorych również utrzymanie higieny w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pościeli, zmianę pozycji chorego w łóżku i zapobieganie powstawaniu odleżyn
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza  (np.  podawanie leków, smarowanie, okłady)
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem, czytanie, prowadzenie rozmów).

Zakres usług ustalany jest przez pracownika socjalnego w uzgodnieniu z podopiecznym podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania.

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania, obejmują w szczególności:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania; motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji; treningi samoobsługi i umiejętności społecznych; dbałość o higienę i wygląd; utrzymywanie kontaktów  z domownikami, rówieśnikami itp.   
 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie  - pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne; ułatwienie dostępu do edukacji i kultury; doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba korzystająca z usług specjalistycznych; kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, np. w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,  wypełnieniu dokumentów urzędowych i in.
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia - w szukaniu informacji o pracy, znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, takich jak: uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi  - nauka planowania budżetu; asystowanie przy ponoszeniu wydatków; pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach; zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe.
 • pielęgnację  - jako wspieranie procesu leczenia
 • rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu
 • pomoc mieszkaniową, w tym:
 • w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat
 • w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw oraz likwidacji barier architektonicznych
 • kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.

Pracownicy Ośrodka pomagają osobom z zaburzeniami psychicznymi  także poprzez prowadzenie intensywnej pracy socjalnej, na którą składają się:

 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia u osób z zaburzeniami psychicznymi, kształtowanie ich umiejętności społecznych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej
 • organizowanie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku z udziałem rodziny, sąsiadów, osób zaprzyjaźnionych, organizacji społecznych i instytucji
 • kontrola stanu zdrowia psychicznego osób objętych pomocą poprzez kontakt z lekarzem psychiatrą, z rodziną chorego; wskazywanie na potrzebę hospitalizacji psychiatrycznej w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia
 • realizowanie procedury umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym
 • współpraca z lekarzami Poradni Zdrowia Psychicznego w sprawach dotyczących stanu zdrowia psychicznego podopiecznych (umawianie domowych wizyt, konsultacje z lekarzem i in.)
 • interwencje w trybie nagłym przy współpracy z lekarzem psychiatrą, pogotowiem ratunkowym, policją i strażą miejską w sytuacji, gdy osoba chora psychicznie zagraża bezpośrednio życiu własnemu bądź życiu lub zdrowiu innych osób.

 

 

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA