cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy powołaną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, we współdziałaniu z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej.

Misją Ośrodka jest niesienie pomocy oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców dzielnicy Ochota znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub społecznej, poprzez dostosowanie oferty usług do zmieniających się potrzeb i oczekiwań, z poszanowaniem godności i podmiotowości osób, także poprzez stałe zwiększanie profesjonalizmu pracowników. OPS współtworzy system wsparcia społecznego na terenie dzielnicy.

Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. Ośrodek pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji.

Podstawowe zadania Ośrodka:

 1. Organizowanie pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Ochota, w szczególności:
  • rozeznanie potrzeb mieszkańców
  • zapewnienie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie
  • świadczenie pracy socjalnej
  • udzielanie świadczeń finansowych i rzeczowych
  • udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym socjalnego i psychologicznego  
  • prowadzenie grupowych form wsparcia i ośrodków wsparcia
  • organizowanie dożywiania dzieci
  • udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
  • organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie
  • współpraca z urzędem pracy
  • sprawianie pogrzebów
  • udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej
  • sporządzanie sprawozdawczości.
 2. Pomoc rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze

Zadania w tym zakresie realizowane są na podstawie ustawy z 9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zobowiązuje Ośrodek do zapewnienia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze wsparcia m.in. poprzez:

 • działania asystenta rodziny
 • poradnictwo specjalistyczne i konsultacje
 • terapię i mediacje.
 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • udzielanie różnorodnego wsparcia ofiarom przemocy na dwóch poziomach: interwencyjnym oraz długotrwałego wsparcia i pomocy psychologicznej
 • podejmowanie środowiskowych działań o charakterze prewencyjnym
 • zaangażowanie pracowników OPS w działania związane w funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (obsługa administracyjna, udział w pracach Zespołu i grup roboczych).
 1. Ustalanie sytuacji życiowej, finansowej i zdrowotnej -

osób ubiegających się o prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydawanie decyzji uprawniających do tych świadczeń.

 1. Przeprowadzanie środowiskowych wywiadów rodzinnych  -

w szczególnych sytuacjach wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 1. Wskazywanie kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych.

Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami polityki społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota działa na podstawie Statutu oraz ustaw:

 • o samorządzie gminnym  - z 8.03.1990 r. (Dz.U. 2018, poz. 994)
 • o finansach publicznych - z 27.08.2009 r. (Dz.U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.)
 • o pomocy społecznej  - z 12.03.2004 r. (Dz.U. 2018, poz. 1508)
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  - z 27.08.2004 r. (Dz.U. 2018, poz. 1510 z późn. zm.)
 • o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  - z 24.01.1991 r. (Dz.U.2018, poz. 276)
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  - z 20.04.2004 r. (Dz.U.2004, poz. 1629 z późn. zm.)
 • o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie -  z 29.07.2005 r. (Dz.U.2015, poz. 1390 późn. zm.)
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  - z 9.06.2011 r. (Dz.U.2016,  poz. 575 z późn. zm.)
 • o świadczeniach rodzinnych  - z 28.11.2003 r. (Dz.U. 2018, poz. 2020 z późn. zm.)
 • o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  - z 4.04.2014 r. (Dz.U. 2017, poz. 2092z późn. zm.)
 • o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  - z 11.02.2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 195 z późn. zm.)
 • o ochronie zdrowia psychicznego - z 19.08.1994 r. (Dz.U.2018, poz. 1878 z późn. zm.)
 • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - z 24.04.2003 r. (Dz.U. 2019, poz. 688).
2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA