cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Kurator - opiekun

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, 02-361 Warszawa ul. Przemyska 11

prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji:

 • kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
 • opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

 Uwaga:

Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej następuje w drodze postanowienia Sądu i nie wiąże się z zatrudnieniem w OPS Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. 

I. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej -  zadania:

 • opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie - w miarę możliwości - jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej
 • doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego
 • reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem - tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego w prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług). Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej kuratora.

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

II. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej -  zadania

 • ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje opiekę, w szczególności:
 • dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (w razie ich braku powinien dochodzić dla niej odpowiednich świadczeń)
 • sprawowanie  zarządu nad jej majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie nadzór nad nim
 • dbanie o opiekę lekarską - tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolnionej nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych
 • reprezentowanie wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli.

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych: nie może (przez własne działanie) stać się stroną żadnej umowy; np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania). Nie może też sporządzić samodzielnie testamentu.  Może jedynie zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego (np. dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usług itd.). Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcia małżeństwa, uznania dziecka, sporządzenia lub odwołania testamentu. Ubezwłasnowolnienie całkowite nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w działalności artystycznej, literackiej itp.

Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

III. Wynagrodzenie

Na żądanie kuratora  lub opiekuna Sąd opiekuńczy może przyznać stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono  z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora  lub opiekuna. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo nie ma odpowiednich dochodów czy majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.    

IV.  Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  (pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych). Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora. Osoba taka nie może być karana. 
Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem Sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

V. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/ kuratora proszone są o złożenie:

 • CV (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora lub opiekuna, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wg wzoru zamieszczonego poniżej)
 • listu motywacyjnego -

w siedzibie Ośrodka lub drogą mailową: osrodek@opsochota.waw.pl lub przesłanie dokumentów pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy  Ochota m. st. Warszawy, ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa,

z dopiskiem: „Kurator / opiekun".

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami - zostaną oni zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie innych dokumentów, np. kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje (oryginały do wglądu).

 

 

                                                                                     Oświadczenie

 

______________________________________________                                  ___________________________

(imię i nazwisko)                                                                                                                    (miejscowość data)

 

______________________________________________  

                (adres zamieszkania)

 

______________________________________________  

 (tel. kontaktowy)                                 

 

______________________________________________  

(e-mail)

 

______________________________________________  

 (Nr dowodu osobistego)                                     

 

______________________________________________  

 (PESEL)                                 

 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na pełnienie funkcji:

 • kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej*
 • opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej*.

 

Równocześnie oświadczam, iż:

 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania kurateli / opieki prawnej*, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.
 2. wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych niezbędnych właściwemu sądowi w związku z zapotrzebowaniem na funkcję kuratora / opiekuna*.  
 3. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy powierzonych mi danych osobowych
 4.  ponadto, oświadczam, że:
  • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
  • korzystam z pełni praw publicznych
  • nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie
  • mój stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji kuratora lub opiekuna.

 

 

_________________________

          (podpis)

 

_____________________________

*Niepotrzebne skreślić

 

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA