cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Powrót do aktualności

OPS Dzielnicy Ochota zatrudni specjalistę ds. kadrowych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota

m.st. Warszawy

02-361 Warszawa, ul. Przemyska 11

ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko urzędnicze:

specjalista ds. kadrowych/st. inspektor/lub gł. specjalista

samodzielne stanowisko ds. kadrowych,

wymiar czasu pracy 1 et.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych, w tym: zatrudnianie i zwalnianie pracowników, awansowanie, ewidencja czasu pracy, zwolnień lekarskich itp.
 2. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 3. Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej (umowy, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy).
 4. Wprowadzanie danych o pracownikach do programu kadrowego  Xpertis
 5. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych do ZUS w programie Płatnik.
 6. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników.
 7. Prowadzenie   rejestru badań okresowych i kontrolnych.
 8. Prowadzenie   rejestru szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP i ppoż.
 9. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.
 10. Ustalanie okresów pracy i innych okresów uprawniających do dodatków stażowych  i nagród jubileuszowych na podstawie posiadanych dokumentów.
 11. Ustalanie uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 12. Współpraca z Zespołem Finansowo-Księgowym w zakresie przekazywania informacji dotyczących obsługi kadrowej pracowników.
 13. Prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych przez zewnętrzne podmioty do tego uprawnione.
 14. Przygotowywanie i sporządzanie zestawień oraz raportów dotyczących spraw pracowniczych.
 15. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników.
 16. Opracowywanie sprawozdań GUS, PFRON oraz na rzecz jednostek nadrzędnych z zakresu spraw kadrowych.
 17. Przygotowywanie projektów zarządzeń, instrukcji, regulaminów w zakresie spraw pracowniczych oraz związanym z realizacją i przestrzeganiem przepisów prawa pracy.
 18. Koordynacja działań związanych ze sporządzaniem okresowych ocen pracowników.
 19. Przygotowywanie dokumentacji związanej ze służbą przygotowawczą.
 20. Przygotowywanie postępowań związanych z procedurą przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze; Udział w Komisji Konkursowej.
 21. Prowadzenie całości spraw związanych z praktykami szkolnymi i studenckimi.
 22. Wprowadzanie umów zawartych przez Ośrodek Pomocy Społecznej do CRU.
 23. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów pracowniczych.
 24. Prowadzenie archiwum zakładowego dokumentacji pracowniczej.
 25. Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy.
 26. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego wynikających ze specyfiki pracy na zajmowanym stanowisku.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie Ośrodka  na parterze oraz poza siedzibą. Bezpieczne warunki pracy. Pomieszczenia i  ciągi komunikacyjne dostosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim. Lokal nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą  innych urządzeń biurowych, obsługą interesantów, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.  Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie; o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018, poz. 1260 z późn. zm.)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych, oraz  ustawy
  o pracownikach samorządowych
 • wymagane wykształcenie i  staż pracy dla kandydatów na  stanowisko:
 • specj. ds. kadrowych: wykształcenie średnie/wyższe I stopnia,  minimum 4/5 lat stażu pracy, w tym minimum 4 lata
 • doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • st. inspektora: wykształcenie średnie minimum 5 lata pracy, w tym minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w  obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • główny specjalista: wykształcenie wyższe II stopnia minimum 5 lat stażu pracy, w tym minimum 5 lata  doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku

Wymagania dodatkowe

 • profil wykształcenia pożądanego: zarządzanie zasobami ludzkimi
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego i pomocy społecznej
 • znajomość  aktów prawnych:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- Ustawa o ochronie danych osobowych

- Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

- Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

- Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

- Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

- Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • znajomość pakietu biurowego MS Office (Word, Excel)
 • znajomość programu  Xpertis
 • znajomość programu Płatnik
 • pożądane kompetencje: efektywność działania, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, zdolność interpretacji  przepisów prawa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów ( w zamkniętych kopertach) do sekretariatu Ośrodka (od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00)  lub przesłanie na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, 02-361 Warszawa, ul. Przemyska 11

z dopiskiem na kopercie: „specj. ds. kadrowych/st. inspektor/gł. specjalista - KD”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie

do dnia 13.09.2019 r. do  godz. 16.00

Oferty odrzucone – w przypadku ich nieodebrania przez kandydata po upływie 3 miesięcy i nie później niż 4 miesiące od dokonanego wyboru  kandydata -zostaną komisyjnie zniszczone

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA

M.ST. WARSZAWY

Administratorem Danych przetwarzanych w ramach niniejszego naboru jest  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Przemyska 11, 02-361Warszawa. W Ośrodku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@opsochota.waw.pl lub na adres korespondencyjny Ośrodka.

Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie dane osobowe kandydatów do zatrudnienia zostaną przez Administratora Danych trwale usunięte. Administrator Danych informuje, że nie prowadzi bazy potencjalnych kandydatów do zatrudnienia.

Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu naboru nie będą wysyłane do państw trzecich. Administrator Danych nie przewiduje też udostępniania danych podmiotom trzecim.

Osobom fizycznym, których dane będą przetwarzane w ramach naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ponadto kandydatom do zatrudnienia przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez kandydata do zatrudnienia danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Warszawa, 02.09.2019 r.Czytaj również

XVII Piknik Integracyjny Szczęśliwice 2019

Dodano: 10.09.2019r.

Zapraszamy na Rodzinny Piknik Integracyjny w Parku Szczęśliwickim: spotykamy się 14 września br. w godz. 11.00 - 17.00. Na uczestników czekają liczne atrakcje przygotowane przez blisko 50 instytucji i organizacji

Grupa wsparcia dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera

Dodano: 05.09.2019r.

Opieka nad osobą cierpiącą na chorobę Alzheimera lub demencję to wyzwanie, a rodzinie zazwyczaj trudno odnaleźć się w tej sytuacji

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza na spotkania grupowe

Dodano: 02.09.2019r.

WOIK, placówka działająca w Warszawie od 2016 r., organizuje wsparcie dla młodzieży i rodziców pragnących przezwyciężyć kłopoty związane m.in. z okresem dorastania

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA