cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Powrót do aktualności

OPS Dzielnicy Ochota zatrudni pracownika socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

02-361 Warszaw,  ul. Przemyska 11

ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze

 

Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny, Specjalista pracy socjalnej, Starszy specjalista pracy socjalnej

Wymiar etatu – 1 etat  - umowa o pracę

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania.
 • Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 • Diagnoza-rozumiana jako zebranie materiału dowodowego i jego ocena zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej, zasadą pisemności i zasadą szybkości i prostoty postępowania.
 • Opracowywanie indywidualnych planów pomocy.
 • Udzielanie pomocy w zakresie ogólnej pracy socjalnej.
 • Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej.
 • Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie z różnego typu instytucjami, organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi w zakresie planowania pomocy indywidualnym klientom.
 • Podejmowanie interwencji socjalnej i występowanie w interesie osób w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
 • Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, planów  sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka  oraz poza siedzibą. Bezpieczne warunki pracy. Pomieszczenia i  ciągi komunikacyjne  nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Lokal nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

Związane z kontaktem z klientami pomocy społecznej, obsługą komputera oraz innych urządzeń biurowych,  przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku  oraz rozmowami telefonicznymi.  Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie wykształcenia  uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ,
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • znajomość ogólnych zagadnień metodologii pracy socjalnej,
 • znajomość pakietu biurowego MS Office (Word, Excel)

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego
 • odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów

umiejętność pracy w zespole

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany   staż pracy w  lub zaświadczenie o zatrudnieniu-zawierające okres zatrudnienia – w przypadku pozostawania w zatrudnieniu
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji  - podpisane odręczne ( do pobrania w załączeniu)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów ( w zamkniętych kopertach) do sekretariatu Ośrodka (od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00)  lub przesłanie za pośrednictwem poczty, 

w terminie do dnia 29.02.2020 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

02-361 Warszawa, ul. Przemyska 11

z dopiskiem na kopercie: „pracownik socjalny”

Oferty odrzucone – w przypadku ich nieodebrania przez kandydata po upływie 3 miesięcy i nie później niż 4 miesiące od dokonanego wyboru kandydata - zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia  29.02.2020 r. do  godz. 16.00

 Czytaj również

Edukacja finansowa - 2

Dodano: 11.02.2020r.

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu Edukacja Finansowa

Wzmacnianie poczucia wartości u dzieci

Dodano: 07.02.2020r.

Akademia Rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza na spotkanie z psychologiem

Wolontariusz potrzebny

Dodano: 06.02.2020r.

OPS Ochota poszukuje wolontariusza do pomocy w zajęciach dla osób żyjących z chorobą Alzheimera

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA